Οι συμφωνίες Franchising προβλέπονται από τον 4087/1988 Κανονισμό της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως αυτός διατηρήθηκε σε ισχύ με τον Κανονισμό 2790/1999 της Επιτροπής, γνωστές ως συμβάσεις δικαιόχρησης, είναι μικτές συμβάσεις, δηλαδή συμβατικές σχέσεις στις οποίες απαντώνται στοιχεία περισσοτέρων επωνύμων συμβάσεων ή και συμφωνιών που συνάπτονται με βάση την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων (άρθρο 361 ΑΚ), χωρίς να αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων που ρυθμίζουν το συγκεκριμένο είδος (μίσθωση έργου, πώληση). Γίνεται δεκτό ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι ο προσδιορισμός του χαρακτήρα, ο οποίος προέχει στην όλη συμβατική σχέση, Οι κανόνες που διέπουν το τμήμα αυτό της συμβάσεως εφαρμόζονται πρωτευόντως στην συμβατική σχέση, οι δε κανόνες που διέπουν τα υπόλοιπα τμήματα δεν αγνοούνται, αλλά εφαρμόζονται συμπληρωματικά. Στην περίπτωση του Franchising, ο προέχων χαρακτήρας είναι η παροχή υπηρεσιών και η παραχώρηση αυλών αγαθών, ακόμη και όταν υπάρχουν συμφωνίες για αγορά ή για αγορά προς μεταπώληση,

Σημείωση

Η μη ομαλή εξέλιξη της σύμβασης αυτής, ως διαρκούς ενοχής, δημιουργεί πεδίο εφαρμογής των γενικών διατάξεων για την αδυναμία, ή την υπερημερία της παροχής του οφειλέτη, αν υπάρχει αθέτηση κυρίας συμβατικής υποχρέωσης  (ΕφΑθ 6417/2008).

Α. Προκειμένου για σύμβαση Franchising ορισμένου χρόνου, η λύση της επέρχεται, είτε με την παρέλευση του συμφωνηθέντος χρόνου, είτε με την έκτακτη καταγγελία της από το συμβαλλόμενο, στο πρόσωπο του οποίου θεμελιώνεται δικαίωμα καταγγελίας για σπουδαίο λόγο.

Β. Σπουδαίο λόγο, που δικαιολογεί την έκτακτη καταγγελία Franchising ορισμένου χρόνου, αποτελεί καταρχήν η υπαίτια παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων από το ένα μέρος. Αλλά και ανυπαίτιοι λόγοι μπορούν να θεμελιώσουν δικαίωμα έκτακτης καταγγελίας, εφ όσον η συνέχιση της σύμβασης αντίκειται προφανώς στα εύλογα και δικαιολογημένα συμφέροντα του ενός μέρους.

Γ. Τυχόν ανυπαρξία σπουδαίου λόγου, ή αν ο προβαλλόμενος ως σπουδαίος λόγος καταγγελίας δεν είναι τόσο σπουδαίος και σοβαρός, ώστε να μπορεί να δικαιολογήσει την πρόωρη λύση της συμβάσεως, καθιστά την καταγγελία της σύμβασης  άκυρη (ΕφΑθ 2817/07, ΕφΑθ 6417/2008).