Στις άτυπες συμβάσεις, η κατάρτισή τους μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικών εγγράφων, με ανταλλαγή δηλώσεων βουλήσεως μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με τον τρόπο αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι συμβάλλονται εγκύρως, γιατί δεν αμφισβητείται η ταυτότητα του αποστολέα και το περιεχόμενο της δηλώσεως βουλήσεώς του, έτσι όπως αυτή εξασφαλίζεται με την αναφορά  στο ηλεκτρονικό μήνυμα της ηλεκτρονικής διεύθυνσής του (ΕιρΑθ 8444/2011).

Σημείωση

Στις συμβάσεις αυτές η απόδειξη της δηλώσεως βουλήσεως των συμβαλλομένων είναι δυνατόν να συντελεσθεί μέσω επικυρωμένων από πληρεξούσιο δικηγόρο, αντιγράφων των περιεχομένων στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή  μηνυμάτων των συμβαλλομένων.