Α. Από την διάταξη του άρθρου 822 ΑΚ, που ορίζει ότι «με τη σύμβαση της παρακαταθήκης ο θεματοφύλακας παραλαμβάνει από άλλον κινητό πράγμα για να το φυλάει με την υποχρέωση να το αποδώσει όταν του ζητηθεί. Αμοιβή μπορεί να απαιτηθεί μόνο αν συμφωνήθηκε ή συνάγεται από τις περιστάσεις» συνάγεται ότι κατ' αρχήν η σύμβαση παρακαταθήκης είναι άμισθη, μπορεί, όμως, να απαιτηθεί από τον θεματοφύλακα αμοιβή, οπότε έχουμε σύμβαση αμειβόμενης παρακαταθήκης.  Ως φύλαξη νοείται η επιμελής και ειδική, προσωπική ή μέσω των εντεταλμένων οργάνων, επίβλεψη, η οποία απαιτείται κατά τη συναλλακτική αντίληψη, για τη συντήρηση του πράγματος.

Σημείωση 1

Η Σύμβαση μεταξύ κατόχου οχήματος και του εκμεταλλευομένου υπαίθριο ή στεγασμένο χώρο σταθμεύσεως αυτοκινήτων (Parking) και με την οποία αναλαμβάνεται από το δεύτερο, με καταβολή ανταλλάγματος, η υποχρέωση φυλάξεως του οχήματος που τοποθετείται για στάθμευση στο χώρο σταθμεύσεως που εκμεταλλεύεται είναι σύμβαση αμειβόμενης παρακαταθήκης.

Σημείωση 2

Στην περίπτωση που ο σταθμός αυτοκινήτων λειτουργεί υπό την διεύθυνση και εποπτεία εκείνου που τον εκμεταλλεύεται, ή υπαλλήλου του, και κατά τους όρους λειτουργίας του σταθμού τα κλειδιά των οχημάτων που σταθμεύουν μένουν πάνω στα οχήματα για να είναι δυνατή η μεταβολή της θέσεώς τους ανάλογα με τις περιστάσεις, η σχετική σύμβαση είναι σύμβαση αμειβόμενης παρακαταθήκης.

Σημείωση 3

Η σύμβαση μεταξύ του κατόχου σκάφους και του εκμεταλλευομένου υπαίθριο ή στεγασμένο χώρο εναπόθεσης (στάθμευσης-PARKING) σκαφών επί του εδάφους κατά το χρόνο της ακινητοποίησης τους, με την οποία αναλαμβάνεται από το δεύτερο, με καταβολή ανταλλάγματος, η υποχρέωση φύλαξης του σκάφους που τοποθετείται στο χώρο που εκμεταλλεύεται, υπό τους όρους λειτουργίας της επιχείρησης, χωρίς ο κάτοχός του να επιλέγει ο ίδιος τη θέση της στάθμευσης τούτου, είναι σύμβαση αμειβόμενης παρακαταθήκης (ΑΠ 484/2006, ΕιρΚρωπίας 8/2013).

Σημείωση 4

Στην περίπτωση που ο σταθμός αυτοκινήτων διευθύνεται από τον επιχειρηματία ή υπάλληλο αυτού, υπάρχουν χωρισμένοι με διαγραμμίσεις επιμέρους χώροι (θέσεις) σταθμεύσεως και συμφωνείται ότι ο κάτοχος του οχήματος θα σταθμεύει τούτο σε συγκεριμένη (αριθμημένη) θέση, ή σε μια από τις υπάρχουσες θέσεις, θα ασφαλίζει (κλειδώνει) το όχημά του και θα παραλαμβάνει μαζί του τα κλειδιά αυτού και ότι μετά από ορισμένη ώρα θα ασφαλίζει και την θύρα της εισόδου του σταθμού, της οποίας θα έχει κλειδί, η σχετική σύμβαση είναι σύμβαση μίσθωσης πράγματος, δηλαδή του χώρου σταθμεύσεως του οχήματος (ΕφΑθ 1345/1987)

Β. Ευθύνη θεματοφύλακα

α) Στην σύμβαση αμειβόμενης παρακαταθήκης ο θεματοφύλακας ευθύνεται για κάθε αμέλεια δική του, ή των προστηθέντων υπαλλήλων του, που συνίσταται στην από έλλειψη της προσοχής και επιμέλειας, που επιβάλλεται από τους κανόνες των συναλλαγών, μη ασφαλή φύλαξη του κινητού πράγματος, μη λήψη των αναγκαίων μέτρων φύλαξής του και μη άσκηση οποιασδήποτε επίβλεψης και εποπτείας επ αυτού με αποτέλεσμα την απώλειά του.

β) Για να απαλλαγεί από την ευθύνη του, επί αδυναμίας παροχής, ο θεματοφύλακας πρέπει να αποδείξει ότι η αδυναμία οφείλεται σε γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη αυτός ή τα πρόσωπα, για το πταίσμα των οποίων ευθύνεται όπως για δικό του πταίσμα (AΠ 1024/2010, ΑΠ 504/20160.

γ) Στην περίπτωση που ο παρακαταθέτης επιδιώκει αποζημίωση, επειδή ο θεματοφύλακας δεν αποδίδει αυτούσιο το πράγμα, για να είναι ορισμένη, σύμφωνα με το άρθρο 216 ΚΠολΔ, η αγωγή του παρακαταθέτη για αποζημίωσή του, πρέπει να επικαλεσθεί και να αποδείξει τη σύμβαση παρακαταθήκης, το κινητό πράγμα που παρέδωσε προς φύλαξη και την αξία του, ο δε θεματοφύλακας, αν επιθυμεί την απαλλαγή του από τη σχετική ευθύνη αποζημίωσης, πρέπει να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι συντρέχει ανυπαίτια αδυναμία του απόδοσης του πράγματος, κατ` άρθρο 336 ΑΚ (ΑΠ 1361/1991, ΑΠ 1211/2000, ΕφΠειρ 658/2010).