Αν πριν την αποπεράτωση του έργου, ο εργοδότης διαπιστώσει ότι το έργο που μέχρι τότε έχει εκτελεσθεί έχει ελλείψεις, που οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, ο εργοδότης δικαιούται να επικαλεστεί μόνο τα δικαιώματα, που του παρέχονται από την διάταξη του άρθρου 687 ΑΚ, δηλαδή, να τάξει, με δήλωσή του στον εργολάβο εύλογη προθεσμία για την διόρθωση των ελλείψεων και ελαττωμάτων.

Α. Στις ελλείψεις περιλαμβάνονται, τόσο τα ουσιώδη και επουσιώδη ελαττώματα του έργου, όσο και η έλλειψη συνομολογηθεισών ιδιοτήτων.

Β. Η δήλωση προς τον εργολάβο, πέραν της εύλογης προθεσμίας για την διόρθωση των ελλείψεων και ελαττωμάτων, πρέπει να περιέχει αξίωση για διόρθωση των ελλείψεων και ελαττωμάτων και ότι αν παρέλθει η προθεσμία χωρίς να κάνει τίποτε ο εργολάβος, θα εκτελέσει ο ίδιος τις διορθώσεις, με δαπάνες του εργολάβου (ΑΠ 985/2015, ΑΠ 1281/2018).

Γ. Αν ο εργοδότης θέλει, να ασκήσει κάποιο από τα άλλα δικαιώματα τα προβλεπόμενα στα άρθρα 688-690 ΑΚ, οφείλει να περιμένει την ολοκλήρωση του έργου, ακόμα και όταν η ύπαρξη ελαττωμάτων είναι βεβαία εκ των προτέρων (ΑΠ 985/2015, ΑΠ 1281/2018).

Δ. Όταν ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα με το άρθρο 688 ΑΚ, αν το έργο που εκτελέστηκε έχει επουσιώδη ελαττώματα, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει, είτε τη διόρθωσή τους μέσα σε εύλογη προθεσμία, εφ όσον η διόρθωση δεν απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, είτε ανάλογη μείωση της αμοιβής. Στην περίπτωση της μείωσης της αμοιβής εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 541, 546 έως 549, 551 έως 553 ΑΚ, για την πώληση.

Ε. Όταν ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα με το άρθρο 689 ΑΚ, αν το έργο που εκτελέστηκε έχει ουσιώδη ελαττώματα που το κάνουν άχρηστο, ή αν του λείπουν συμφωνημένες ιδιότητες, ο εργοδότης έχει, αντί για τα δικαιώματα του προηγούμενου άρθρου, το δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την σύμβαση. Στην περίπτωση της υπαναχώρησης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 541, 546 έως 549, 551 έως 553 ΑΚ, για την πώληση.

ΣΤ. Όταν ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα με το άρθρο 690 ΑΚ, αν οι ελλείψεις του έργου οφείλονται σε υπαιτιότητα του εργολάβου, ο εργοδότης έχει, αντί της υπαναχώρησης, ή μείωσης, το δικαίωμα  να ζητήσει αποζημίωση για μη εκτέλεση της σύμβασης.

Ζ. Στην περίπτωση ελλείψεων του έργου ο εργοδότης (ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία το εκτελεσθέν και παραδοθέν έργο είναι άχρηστο), δεν έχει κατά του εργολάβου, που ζητεί την καταβολή συμφωνημένης εργολαβικής αμοιβής, την ένσταση της μη εκπληρώσεως, ή της μη προσήκουσας εκτελέσεως, της συμβάσεως, ούτε μπορεί να αποποιηθεί το προσφερόμενο σε αυτόν ελαττωματικό έργο, καθιστώντας έτσι ανενεργό το δικαίωμα του εργολάβου για την καταβολή της αμοιβής του κατά την διάταξη του άρθρου 694 ΑΚ. Το δικαίωμα, που έχει σχετικώς ο εργοδότης είναι, να ασκήσει τα παραπάνω δικαιώματα που του παρέχουν οι  διατάξεις των άρθρων 688 έως 690 ΑΚ (ΑΠ  1480/2010).

Η. Άρνηση καταβολής της συμφωνημένης αμοιβής μπορεί ο εργοδότης να αντιτάξει κατά του εργολάβου μόνο στην περίπτωση κατά την οποία το εκτελεσθέν έργο που παραδόθηκε, ή προσφέρθηκε, εξ αιτίας των ελλείψεων είναι εντελώς διαφορετικό από το συμφωνηθέν, οπότε, στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει ούτε και μερική εκπλήρωση της παροχής που συμφωνήθηκε, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση του δικαιώματος του εργολάβου να ζητήσει την συμφωνημένη αμοιβή του και δεν ισχύει η ειδική ρύθμιση των άρθρων 688 έως 690 ΑΚ (ΑΠ  1480/2010).