Κατά το άρθρο 1 του ν. 146/1914 περί αθεμίτου ανταγωνισμού, απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές κάθε πράξη που γίνεται προς το σκοπό ανταγωνισμού, η οποία αντίκειται στα χρηστά ήθη.

Κατά το άρθρο 3 του ιδίου νόμου «Απαγορεύεται…πάσα ανακριβής δήλωσις περί σχέσεων αναφερομένων εις τας κατά το άρθρον 1 συναλλαγάς, ιδία δε ….περί του τρόπου ή της πηγής της προμηθείας…» .

Περαιτέρω κατά το άρθρο 13 του ιδίου νόμου, αθέμιτο ανταγωνισμό πράττει «Οστις κατά τας συναλλαγάς ποιείται χρήσιν ονόματος τινός…δυνάμενον να προκαλέσει σύγχυσιν με το όνομα, την εμπορικήν επωνυμίαν ή το ιδιαίτερον διακριτικόν γνώρισμα, άτινα έτερος νομίμως μεταχειρίζεται…».

Α. Με βάση τις διατάξεις αυτές, αθέμιτη ανταγωνιστική συμπεριφορά, συνιστά η παράλληλη εισαγωγή και πώληση του ιδίου προϊόντος από τρίτο, όταν ο τρίτος, αποβλέποντας στην εκτόπιση ανταγωνιστή του, επιχειρεί να εκληφθεί η επιχείρησή του ως μέλος δήθεν του δικτύου διανομής της παραγωγού επιχείρησης (παρασιτικός ανταγωνισμός), όπως αυτό συμβαίνει με την επιλεκτική προσφορά στο καταναλωτικό κοινό προϊόντων της επιχείρησής του με την ένδειξη στην ετικέτα του προϊόντος ότι, η επιχείρησή του είναι διανομέας του προϊόντος με δικαίωμα διανομής του (παραπλανητική διαφήμιση), ενώ δικαίωμα διανομής έχει ο ανταγωνιστής του, οπότε πρόκειται για παράνομο ανταγωνισμό.

Β. Επομένως, όταν συντρέχει περίπτωση κινδύνου σύγχυσης, λόγω του παρεμφερούς των εξωτερικών διαμορφωτικών στοιχείων των εμπορευμάτων, είναι δυνατόν να δημιουργηθεί παραπλάνηση των πελατών ως προς την προέλευση του προϊόντος, ή ως προς την ύπαρξη οικονομικής και οργανωτικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων (δεν απαιτείται και η επέλευση του κίνδυνου παραπλάνησης, αλλά αρκεί η δυνατότητα να επέλθει, ούτε χρειάζεται να συντρέχει κίνδυνος παραπλάνησης της πλειονότητας των πελατών, αλλά αρκεί να υπάρχει η δυνατότητα για ένα τμήμα αυτών), ο βλαπτόμενος διανομέας δύναται να ζητήσει δικαστική προστασία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 146/1914, ακόμη με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ ΚΠολΔ ), ζητώντας να απαγορευθεί  από κάθε ανταγωνιστική πράξη, να απέχει στο μέλλον από κάθε σχετική πράξη, με απειλή χρηματικής ποινής και προσωπικής κρατήσεως.