Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρο 899 ΚΠολΔ η άσκηση της αγωγής για ακύρωση της διαιτητικής απόφασης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαιτητικής απόφασης.

Εφ όσον όμως η αγωγή ασκήθηκε παραδεκτά, το αρμόδιο δικαστήριο, δηλαδή το Εφετείο στην περιφέρεια του οποίου εκδόθηκε η διαιτητική απόφαση, μπορεί, κατά την διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ, να χορηγήσει αναστολή, με ή χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της αγωγής, αν πιθανολογεί την ευδοκίμηση κάποιου λόγου ακύρωσης (ΕφΑθ 8815/2002, ΕφΑθ 4953/2010).