Α. Η κατά το άρθρο 847 ΑΚ σύμβαση εγγύησης, δυνάμει της οποίας ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή την ευθύνη ότι θα καταβληθεί η οφειλή, διαφέρει από την σύμβαση εγγυοδοσίας, καθ ότι αυτή, θεμελιωμένη στην αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων του άρθρου 361ΑΚ, αποτελεί την αυτόνομη υπόσχεση που ο εγγυοδότης δίνει στον τρίτο εγγυολήπτη ότι θα ευθύνεται απέναντί του για την περίπτωση, που θα πραγματοποιηθεί κάποιος κίνδυνος, που αφορά τον τελευταίο (ΑΠ 1261/2004).

Β. Η διαφορά είναι, ότι με την σύμβαση της εγγύησης, ο εγγυητής αναλαμβάνει απέναντι στο δανειστή, να εκπληρώσει ο ίδιος την παροχή του πρωτοφειλέτη, αν δεν το κάνει ο πρωτοφειλέτης (ΑΚ 847), ενώ με την σύμβαση εγγυοδοσίας η ευθύνη του οφειλέτη είναι κύρια και όχι επικουρική (ΑΠ 1261/2004).