Οι παρά των τραπεζών εκδιδόμενες εγγυητικές επιστολές, αποτελούν ιδιαίτερο είδος και τύπο εγγυήσεως. Χαρακτηριστικό της εγγυητικής επιστολής είναι ότι με αυτήν οι συναλλασσόμενοι δεν αποβλέπουν στην απόκτηση προσθέτου φερεγγυότητας, αλλά στην άμεση καταβολή από την τράπεζα στο δανειστή του καλυπτομένου με αυτήν ποσού, με απλή ειδοποίηση του δανειστή, χωρίς ο τελευταίος να προσφύγει στα δικαστήρια και στη χρονοβόρο συνήθως διαδικασία τους (ΑΠ 1273/2014, ΑΠ 338/2016).

Επί εγγυητικής επιστολής εφαρμόζονται, οι γενικές διατάξεις του ΑΚ, που διέπουν κάθε δικαιοπραξία και συμβατική σχέση (ΑΠ 1658/2006, ΑΠ 129/2019).