Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 636Α ΚΠολΔ, ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4842/2021, για την έκδοση διαταγής πληρωμής οφειλόμενου μισθού και για την εκτέλεση της διαταγής σε βάρος του εργοδότη εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 623 έως 636 ΚΠολΔ και  ακολουθούνται τα παρακάτω

1. Προϋποθέσεις  

α) Η σύναψη της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας και το ύψος του μισθού να αποδεικνύονται με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, ή με απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία εκδόθηκε μετά από ομολογία, ή αποδοχή της αίτησης, από τον εργοδότη.

β) Επίδοση έγγραφης όχλησης με δικαστικό επιμελητή (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της αίτησης.

Δεν χρειάζεται να αποδεικνύεται ότι η εργασία που αντιστοιχεί στο μισθό για τον οποίο ζητείται η έκδοση διαταγής πληρωμής έχει παρασχεθεί.

2. Αρμοδιότητα δικαστηρίου

α) Αρμόδιος καθ ύλη για την έκδοση της διαταγής είναι ο ειρηνοδίκης όταν το αιτούμενο ποσό δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και ο δικαστής του μονομελούς πρωτοδικείου σε κάθε άλλη περίπτωση.

β) Κατά τόπο αρμόδιο είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η έδρα ή το υποκατάστημα του εργοδότη, ή ο τόπος όπου ο εργαζόμενος παρέχει ή, σε περίπτωση λύσης της σχέσης, παρείχε την εργασία του κατά τον αμέσως πριν από τη λήξη χρόνο.

3. Περιεχόμενο αίτησης

Η αίτηση πρέπει να περιέχει

α) όσα ορίζουν τα άρθρα 117, 118 και η παρ. 1 του άρθρου 119.

β) την απαίτηση και το ακριβές ποσό των χρημάτων με τους τυχόν οφειλόμενους τόκους των οποίων ζητείται η καταβολή.

4. Στην αίτηση επισυνάπτονται

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η απαίτηση και το ποσό της.

5. Απόφαση

α) Ο δικαστής αποφασίζει χωρίς να καλέσει τον εργοδότη.

β) Έχει όμως το δικαίωμα, α) να καλεί τον αιτούντα για να του δώσει εξηγήσεις σχετικά με την αίτηση, β) να υποδείξει στον αιτούντα τις αναγκαίες συμπληρώσεις, ή διορθώσεις της αίτησης, γ) αν ο αιτών επικαλείται ιδιωτικά έγγραφα, να ζητεί βεβαίωση της υπογραφής από συμβολαιογράφο, ή μάρτυρες που εξετάζονται ενώπιον του

γ) Αν δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής,  απορρίπτει την αίτηση

δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης δεν απαγορεύεται η άσκηση αγωγής, ή η υποβολή νέας αίτησης

6. Η διαταγή περιέχει

α) το ονοματεπώνυμο του δικαστή που εκδίδει τη διαταγή πληρωμής,

β) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου που ζήτησε την έκδοση της διαταγής και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας του και τον αριθμό φορολογικού μητρώου

γ) το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία, τη διεύθυνση, καθώς και αν αυτό είναι εφικτό τον αριθμό φορολογικού μητρώου εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση και αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας του, καθώς και αν αυτό είναι εφικτό τον αριθμό φορολογικού του μητρώου,

δ) την αιτία της πληρωμής,

ε) το ποσό των χρημάτων ή των χρεογράφων που πρέπει να καταβληθεί,

στ) διαταγή πληρωμής,

ζ) υπόμνηση σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται ότι έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή

η) υπογραφή του δικαστή.

7. Εκτέλεση της διαταγής

α) Η διαταγή πληρωμής αποτελεί τίτλο εκτελεστό.

Κατ' εξαίρεση αναστέλλεται η εκτελεστότητα διαταγής πληρωμής, που εκδόθηκε κατά εργοδότη με άγνωστη διαμονή, ή με διαμονή, ή έδρα στο εξωτερικό, όσο διαρκεί η προθεσμία για την άσκηση ανακοπής, επιτρέπεται όμως να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 724.

β) Η διαταγή πληρωμής επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον εργοδότη μέσα σε προθεσμία (2) μηνών από την έκδοση της. Αν η επίδοση δεν γίνει μέσα στην προθεσμία αυτή, η διαταγή πληρωμής παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

γ) Μέσα στην ίδια προθεσμία αντίγραφο της έκθεσης επίδοσης κατατίθεται στη γραμματεία του εκδόντος την διαταγή δικαστηρίου

8. Ανακοπή κατά της διαταγής

α) Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή, η οποία απευθύνεται στο καθ' ύλην αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου έκδοσης της διαταγής πληρωμής. Αντίγραφα των εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν την απαίτηση παραμένουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέχρι την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση ανακοπής.

β) Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής είναι (15) εργάσιμες ημέρες αν η διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί κατά εργοδότη που έχει την διαμονή, ή την έδρα του στην Ελλάδα και (30) εργάσιμες ημέρες αν έχει τη διαμονή, ή την έδρα του στο εξωτερικό, ή η διαμονή του είναι άγνωστη.  

γ) Η ανακοπή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ. Κατά την συζήτηση στο ακροατήριο, αν δεν εμφανιστεί κάποιος διάδικος ή εμφανιστεί και δεν λάβει νόμιμα μέρος στη συζήτηση, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι. Αν η ανακοπή έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα και νόμιμα και οι λόγοι της είναι νόμιμοι και βάσιμοι, το δικαστήριο ακυρώνει την διαταγή πληρωμής. Διαφορετικά απορρίπτει την ανακοπή και επικυρώνει τη διαταγή πληρωμής.

 

9. Αναστολή εκτέλεσης

α) Η άσκηση της ανακοπής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής πληρωμής.

β) Το δικαστήριο όμως, ο δικαστής του οποίου εξέδωσε τη διαταγή πληρωμής, μπορεί, κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., να χορηγήσει αναστολή με ή και χωρίς εγγύηση, ώσπου να εκδοθεί οριστική απόφαση για την ασκηθείσα ανακοπή.

γ) Η αναστολή δεν εμποδίζει την λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 724.

10. Διακοπή παραγραφής

α) Η επίδοση διαταγής πληρωμής διακόπτει την παραγραφή και την αποσβεστική προθεσμία.

β) Αν ακυρωθεί η διαταγή πληρωμής, η παραγραφή, ή η αποσβεστική προθεσμία, θεωρείται ότι έχει ανασταλεί από την επίδοση της διαταγής πληρωμής, ώσπου να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση για την ανακοπή.

11. Τέλη

Οι διατάξεις σχετικά με την καταβολή δικαστικού ενσήμου, τέλους απογράφου, παραβόλου και κάθε άλλου τέλους ή φόρου που ισχύουν για τις εργατικές διαφορές ισχύουν ανάλογα και για τη διαταγή πληρωμής του μισθού