Εάν ο μισθωτός ασθενήσει και απέχει από την εργασία του για διάστημα μέχρι 3 ημέρες, οσεσδήποτε φορές μέσα στο έτος, δεν δικαιούται να λάβει επίδομα ασθένειας.  Επίδομα ασθενείας δικαιούται μετά την (4) ημέρα. Σε ασθένεια μέχρι (3) ημέρες ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει κάθε φορά το (1/2) του ημερομισθίου, ή του ημερήσιου μισθού, όχι, όμως,  διαρκώς, αλλά μέχρι να συμπληρωθεί ο μήνας κατ έτος ανάλογα με τον χρόνο υπηρεσίας του μισθωτού. Αν η ασθένεια διαρκέσει πάνω από (3) ημέρες, ο μισθωτός δικαιούται να λάβει από το ΙΚΑ επίδομα μόνο για τις ημέρες της ασθένειας μετά την τρίτη ημέρα και ο εργοδότης να καταβάλει στον μισθωτό για τις (3) πρώτες ημέρες το (1/2) του ημερομισθίου, ή του ημερήσιου μισθού, για δε τις υπόλοιπες ημέρες ασθένειας την διαφορά μεταξύ του ημερομισθίου και του επιδόματος ασθένειας που καταβάλλει το ΙΚΑ.