Α. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 361, 479 και 513 ΑΚ συνάγεται ότι με βάση την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων οι συμβαλλόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν την πώληση επιχειρήσεως. Ως επιχείρηση νοείται κατά τις γενικές αρχές του δικαίου των συναλλαγών το σύνολο πραγμάτων, ή δικαιωμάτων, ή άυλων αγαθών, ή πραγματικών καταστάσεων (όπως αντικείμενα, κατασκευές, πελατεία, φήμη, δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης, πίστη στις συναλλαγές κλπ) που έχουν οργανωθεί σε οικονομική ενότητα από τον επιχειρηματία .

Β. Με την φράση «αέρας επιχείρησης»  είναι δυνατό να υπολαμβάνεται και ένα μόνο στοιχείο της. Τούτο είναι δυνατό να συμβαίνει σε περίπτωση μίσθωσης καταστήματος, οπότε αν εκτός από το μίσθωμα γίνεται λόγος ότι πωλείται από τον εκμισθωτή και ο αέρας, μπορεί να νοείται ότι παραχωρείται στο μισθωτή με ειδικό αντάλλαγμα σημαντικό στοιχείο της επιχείρησης, όπως η φήμη και η πελατεία (ΑΠ 5/2002, ΑΠ 494/2001).

Γ. Πώληση «αέρα επιχείρησης» μπορεί να συμβεί στην περίπτωση σύναψης νέας επαγγελματικής μίσθωσης με υπάρχοντα μισθωτή στο ίδιο μίσθιο, οπότε, εκτός από το μίσθωμα, γίνεται λόγος ότι πουλιέται και ο "αέρας" δηλαδή ότι παρέχεται στον εν δυνάμει νέο μισθωτή η δυνατότητα να αποχωρήσει ο υφιστάμενος μισθωτής με λύση της δικής του μίσθωσης και στη θέση του να υπεισέλθει αυτός, συνάπτοντας ο ίδιος νέα μίσθωση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, οπότε ο παλαιός μισθωτής αποχωρεί από τη μίσθωση με ειδικό εφ άπαξ χρηματικό αντάλλαγμα, τον «αέρα», παρέχοντας έτσι στον νέο μισθωτή την δυνατότητα να εκμεταλλευθεί  εμπορικά την προνομιακή εμπορική θέση του υπό μίσθωση ακινήτου, ακινήτου που δεν θα μίσθωνε, εάν ο παλαιός μισθωτής δεν έλυνε την μίσθωση με τον εκμισθωτή, χωρίς και κατ ανάγκη να απαιτείται ο νέος μισθωτής να ασκήσει στο μίσθιο εμπορικές πράξεις ίδιας φύσης και μορφής με αυτές που μέχρι τώρα ενεργούσε ο παλαιός μισθωτής ή και ο εκμισθωτής.

Πώληση «αέρα επιχείρησης» μπορεί να συμβεί και στην περίπτωση, που πωλείται επιχείρηση εγκαταστημένη σε ορισμένο ακίνητο, το οποίο ο επιχειρηματίας έχει μισθώσει από τρίτο και την αγοράζει άλλος για να ασκήσει τις ίδιες εμπορικές πράξεις που ασκούσε και ο πωλητής.  Στο τίμημα της πώλησης της επιχείρησης, αφού αυτή θα συνεχισθεί στον ίδιο μισθωμένο χώρο, περιλαμβάνεται και η φήμη/πελατεία που οφείλεται στη χρήση του συγκεκριμένου μισθίου, το οποίο συνήθως βρίσκεται σε περιοχή με μεγάλη εμπορική κίνηση. Ο «αέρας» εδώ εισπράττεται συνήθως από τον επιχειρηματία/ παλαιό μισθωτή και έχει την έννοια τιμήματος του άρθρου 513 ΑΚ, αν και, όχι σπάνια, μέρος του εισπράττει και ο εκμισθωτής προκειμένου να συναινέσει στη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης στον τρίτο/ αγοραστή (ΕφΑθ 2199/2001).

Στις παραπάνω περιπτώσεις η  καταβολή του εφάπαξ ποσού δεν συνδέεται με την μίσθωση και δεν ταυτίζεται με τον όρο «μίσθωμα» αλλά αντιπροσωπεύει αντιπαροχή για παραχώρηση π.χ φήμης, πελατείας, της ιδιαίτερης θέσης του μισθίου σε περιοχή που χαρακτηρίζεται ως εμπορικό κέντρο.

Δ. Υπάρχει και η περίπτωση, συχνή στη συναλλακτική πρακτική, η καταβολή σημαντικού χρηματικού ποσού στον εκμισθωτή ως «αέρα» προκειμένου να μισθώσει ακίνητο σε περιοχή με μεγάλη εμπορική κίνηση και, συνακόλουθα, μισθωτική αξία, ή και να επιτύχει ο μισθωτής παράταση της μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο «αέρας» έχει το χαρακτήρα «μισθώματος», αφού πράγματι δίνεται ως αντάλλαγμα για να επιτευχθεί η παραχώρηση της χρήσης (σύναψη μίσθωσης, ή ανανέωση) και η μη αναγραφή του στο μισθωτήριο σημαίνει απλώς ότι το αναγραφόμενο στο μισθωτήριο μίσθωμα είναι εικονικό ως προς το ύψος του, κατ άρθρο 138 παρ. 2 ΑΚ.