Σύμφωνα με τα άρθρα 614, 615 και 616 ΑΚ, όταν ο εκμισθωτής κατά τη διάρκεια της μίσθωσης μεταβιβάσει σε τρίτον την κυριότητα του μισθίου, ή παραχωρήσει άλλο εμπράγματο δικαίωμα που αποκλείει στο μισθωτή τη χρήση, ο νέος ιδιοκτήτης υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις της μίσθωσης, εκτός αν έγινε αντίθετη συμφωνία στο μισθωτήριο έγγραφο.

Όταν το μισθωτήριο συμβόλαιο περιέχει τον όρο, ότι σε περίπτωση εκποίησης του μισθίου, ή παραχώρησης εμπράγματου δικαιώματος που αποκλείει τη χρήση του μισθωτή, ο νέος ιδιοκτήτης θα έχει δικαίωμα να αποβάλει το μισθωτή, ο νέος ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει τη μίσθωση πριν από (1) μήνα, αν η μίσθωση έχει διάρκεια έως (1) έτος και πριν από (2) μήνες αν έχει διάρκεια μακρότερη από ένα έτος.

Αν ο νέος ιδιοκτήτης καταγγείλει τη μίσθωση, ο μισθωτή έχει δικαίωμα να ζητήσει από τον εκμισθωτή αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.