Με το άρθρο 13 του νόμου 4242/2014 επήλθαν ριζικές αλλαγές στις διατάξεις του π.δ 34/1995 που ρυθμίζει την επαγγελματική (εμπορική ) μίσθωση. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, οι επαγγελματικές μισθώσεις, δηλαδή οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται μετά την 28-2-2014 διέπονται πλέον από τους συμβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του π.δ. 34/1995, με την εξαίρεση των άρθρων 5-6, 16-18, 20-26, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46, 47, 60 και 61 αυτού, που καταργούνται .

Οι μισθώσεις αυτές ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματά της επέρχονται (3) μήνες από την κοινοποίησή της.

Σημειώνεται ότι και οι μισθώσεις που έχουν συναφθεί, παραταθεί ή ανανεωθεί, ρητώς ή σιωπηρώς, πριν την 28-2-2014, συμπεριλαμβανομένων και των μισθώσεων των οποίων έχει λήξει η δωδεκαετής διάρκεια και δεν έχουν παρέλθει (9) μήνες από τη λήξη της, διέπονται από τις διατάξεις του π.δ 34/1995, όπως τροποποιήθηκε.