Στην αγωγή διαχειριστή πολυκατοικίας, υπαγόμενης στο καθεστώς του ν.3741/1929, κατά συνιδιοκτήτη για την καταβολή των κοινοχρήστων πρέπει, για το ορισμένο της αγωγής, να εκτίθεται στο δικόγραφο της αγωγής,

α) η πράξη σύστασης της οροφοκτησίας, ο κανονισμός της πολυκατοικίας και η μεταγραφή των,

β) ότι ο ενάγων είναι διαχειριστής της οικοδομής, κατόπιν νόμιμης εκλογής, ή διορισμού,

γ) ο τίτλος κτήσης της κυριότητας του συνιδιοκτήτη επί της ιδιοκτησίας του στην πολυκατοικία και η μεταγραφή του,

δ) οι μηνιαίες δαπάνες της πολυκατοικίας, κατ είδος, κατά ποσό και κατά κατηγορίες και

ε) τα ποσοστά συμμετοχής της ιδιοκτησίας του συνιδιοκτήτη σε κάθε κατηγορία των δαπανών αυτών και τα ποσά που αναλογούν από αυτές κατά μήνα, έτσι ώστε να προκύπτει το συνολικό ποσό του αιτήματος της αγωγής (ΑΠ 1489/1999, ΕφΑθ 431/2011).