Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 619 ΑΚ, με την σύμβαση της μίσθωσης αγροτικού κτήματος (αγρομίσθωση) ο εκμισθωτής έχει την υποχρέωση, με αντάλλαγμα την καταβολή μισθώματος, να παραχωρήσει στον μισθωτή τη χρήση του μισθίου και την κάρπωση του, με τους όρους της τακτικής εκμετάλλευσης. Στην μίσθωση αγροτικού κτήματος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για την μίσθωση πράγματος, εφ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στα άρθρα 621-637 ΑΚ.

Α. Η μίσθωση δεν μπορεί να συνομολογηθεί για χρονικό διάστημα συντομότερο από τέσσερα χρόνια. Αν ορίστηκε για συντομότερο διάστημα, ισχύει για τέσσερα χρόνια Αν δεν καθορίστηκε η διάρκεια της μίσθωσης, η μίσθωση λήγει, αφού περάσουν τέσσερα χρόνια, οποτεδήποτε με καταγγελία καθενός από τα μέρη, που γίνεται τουλάχιστον πριν από έξι μήνες και ισχύει για το τέλος της γεωργικής περιόδου του μισθίου.

Β. Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να εκμεταλλεύεται το μίσθιο με επιμέλεια και σύμφωνα με τον προορισμό του και ιδίως να φροντίζει για τη διατήρησή του σε καλή κατάσταση, ώστε να είναι παραγωγικό.

Γ. Χωρίς την συναίνεση του εκμισθωτή, ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να μεταβάλει τον υφιστάμενο τρόπο εκμετάλλευσης, έτσι ώστε αυτή να επηρεάζεται σημαντικά πέρα από το χρόνο της μίσθωσης

Δ. Εφ όσον δεν προκύπτει τίποτε άλλο από την σύμβαση, ή από την επιτόπια συνήθεια, ο μισθωτής φέρει τις δαπάνες των επισκευών που απαιτούνται για την τακτική χρήση και κάρπωση, καθώς και εκείνες που απαιτούνται για την συντήρηση των οικημάτων, των αποθηκών, των δρόμων, των τάφρων ή των περιφραγμάτων. Επίσης φέρει τις δαπάνες για την τακτική εκμετάλλευση του πράγματος, και ιδίως για την καλλιέργεια.

Ε. Ο εκμισθωτής οφείλει αποζημίωση για τις έκτακτες επισκευές, καθώς επίσης και για τις βελτιώσεις που έγιναν στο μίσθιο, εφό σον αύξησαν την παραγωγικότητά του. Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να αφαιρέσει το κατασκεύασμα που πρόσθεσε στο μίσθιο.

ΣΤ. Κατά την λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής έχει υποχρέωση να αποδώσει το μίσθιο και τα πράγματα που περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό του, και ιδίως εργαλεία, κτήνη, λιπάσματα, στην κατάσταση που αυτό θα βρισκόταν αν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης είχε γίνει τακτική εκμετάλλευσή του.

Ζ. Σε περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος η προθεσμία της καταγγελίας του άρθρου 597 είναι δύο μηνών.

Σημείωση 1

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 574, 575 και 584 ΑΚ, προκύπτει ότι ο εκμισθωτής ευθύνεται σε αποζημίωση του μισθωτή για την μη εκτέλεση της σύμβασης, εάν παρακωλύει την συμφωνημένη χρήση του μισθίου ή αφαιρεί αυτήν από το μισθωτή, ο οποίος την αποζημίωση αυτή δικαιούται να απαιτήσει βάσει των γενικών διατάξεων των άρθρων 335, 336 και 343 ΑΚ.

Σημείωση 2

Κατά τα άρθρα 297 και 298 ΑΚ η αποζημίωση περιλαμβάνει τη μείωση της περιουσίας του δανειστή (θετική ζημία), καθώς και το διαφυγόν κέρδος. Όταν ως διαφυγόν κέρδος ζητείται η αξία απολεσθέντων καρπών, οι δαπάνες που ήταν αναγκαίες για την παραγωγή τους, πρέπει να αφαιρεθούν για τον προσδιορισμό του οφειλόμενου καθαρού κέρδους και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ζημία (ΑΠ 104/2014).

Σημείωση 3

Εάν το μίσθιο, κατά τον χρόνο που παραδόθηκε στον μισθωτή, έχει ελάττωμα που παρακωλύει μερικώς ή εντελώς την χρήση, ή αν κατά τη διάρκεια της μισθώσεως αναφάνηκε τέτοιο ελάττωμα, ο μισθωτής δικαιούται σε μείωση, ή σε μη καταβολή, του μισθώματος.

Σημείωση 4

Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα τα οποία γνώριζε ο μισθωτής κατά την συνομολόγηση της σύμβασης, ούτε όταν αυτά τα αγνοούσε ο τελευταίος από βαρειά αμέλειά του, εκτός εάν ο εκμισθωτής υποσχέθηκε την ανυπαρξία τους, ή δολίως τα αποσιώπησε (ΑΠ  967/1992).