Σύμφωνα με τον ν. 4830/2021 για την προστασία των ζώων συντροφιάς, ο ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας, αντί να στειρώσει το ζώο του, οφείλει από 1-3-2022 να λάβει  δείγμα γενετικού υλικού του ζώου του (DNA) και να στείλει το δείγμα στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς του ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.    

Α. Η λήψη του γενετικού υλικού, γίνεται από τον κτηνίατρο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει την σχετική εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (στο οποίο καταχωρίζονται από τους κτηνιάτρους τα στοιχεία που αφορούν το ζώο, και τον ιδιοκτήτη τους) και να το στείλει στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς.  

Β. Για την λήψη, καταχώριση και διατήρηση του γενετικού υλικού για τουλάχιστον (12) έτη υποβάλλεται εφ άπαξ από τον ιδιοκτήτη του ζώου ηλεκτρονικό παράβολο ύψους (150) ευρώ για κάθε ζώο. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στον κτηνίατρο, επιπλέον και τα έξοδα αποστολής του δείγματος γενετικού υλικού, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα (10) ευρώ.

Γ. Οι ιδιοκτήτες σκύλων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για φύλαξη ποιμνίων (ποιμενικών) απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του παραβόλου.

Δ. Σε περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης του ζώου δεν αποστείλει δείγμα γενετικού του υλικού στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς (ή δεν το στειρώσει) του επιβάλλεται, με έναρξη την 1-9-2022, πρόστιμο 1.000 ευρώ και του χορηγείται τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στην αποστολή δείγματος γενετικού υλικού του ζώου (ή σε στείρωση). Σε περίπτωση που και αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.