Σύμφωνα με τον ν. 4830/2021 για την προστασία των ζώων συντροφιάς, ο ιδιοκτήτης σκύλου ή γάτας οφείλει, ή να στειρώσει το ζώο του, ή εναλλακτικά να λάβει δείγμα γενετικού υλικού του ζώου (DNA). Τόσο η υποχρέωση στείρωσης, όσο και λήψης γενετικού υλικού, αρχίζει από την 1-3-2022.

Α. Η υποχρέωση στείρωσης αρχίζει από την 1-3-2022 και εντός  (6) μηνών από την απόκτησή του, εφ όσον το ζώο είναι άνω του (1) έτους. Σε περίπτωση απόκτησης ζώου κάτω του (1) έτους, η στείρωση λαμβάνει χώρα μέσα στους (6) πρώτους μήνες από την συμπλήρωση του (1) έτους.

Β. Η στείρωση (αλλά και η λήψη γενετικού υλικού) γίνεται από κτηνίατρο, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να κάνει την σχετική εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς, στο οποίο καταχωρίζονται από τους κτηνιάτρους τα στοιχεία που αφορούν το ζώο, και τον ιδιοκτήτη τους.  

Γ. Σε περίπτωση, που ο ιδιοκτήτης του ζώου δεν το στειρώσει, του επιβάλλεται, με έναρξη την 1-9-2022, πρόστιμο 1.000 ευρώ και του χορηγείται τρίμηνη προθεσμία για να προβεί στην στείρωση. Σε περίπτωση που και αυτή η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, επιβάλλεται εκ νέου το πρόστιμο.