Σύμφωνα με τον ν. 4830/2021, άρθρο 10, για την προστασία των ζών συντροφιάς, οι δήμοι ανέλαβαν το έργο, α) της περισυλλογής, β) της παροχής κτηνιατρικής περίθαλψης, γ) της ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), δ) της στείρωσης, ε) της εύρεσης αναδόχου και στ) της υιοθεσίας, των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.   

Α. Κάθε δήμος υποχρεούται να έχει σε λειτουργία τουλάχιστον (1) καταφύγιο στον ίδιο τον δήμο, ή στο πλαίσιο συνεργασίας με άλλους δήμους, ή ως μέλος συνδέσμου δήμων, είτε μέσω της συστηματικής συνεργασίας με φιλοζωικά σωματεία, ή φιλοζωικές οργανώσεις, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) και διαθέτουν αδειοδοτημένα καταφύγια ή καταφύγια που πληρούν τις προδιαγραφές των άρθρων 28 και 29, ή δεν διαθέτουν τέτοια αλλά προτίθενται να αναλάβουν το κόστος διαμονής και φροντίδας των ζώων σε άλλα ενδιαιτήματα που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νομίμως, όπως επαύλεις και ξενοδοχεία ζώων, έναντι αμοιβής. Η υποχρέωση δεν υφίσταται για δήμους με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων.

Β. Η διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς από τους δήμους υλοποιείται ως εξής

α) Τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς περισυλλέγονται από άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και έμπειρα στην αιχμαλωσία ζώων συντροφιάς.

β) Τα ζώα που περισυλλέγονται ελέγχονται για ηλεκτρονική σήμανση. Αν δεν έχουν σήμανση θεωρούνται αυτόματα αδέσποτα και υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέταση, στειρώνονται, αποπαρασιτώνονται, εμβολιάζονται, σημαίνονται με ηλεκτρονική σήμανση και καταγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ) ως αδέσποτα.

γ) Αν τα ζώα έχουν σήμανση από την οποία προκύπτει ότι είναι δεσποζόμενα, τότε ελέγχεται αν το ζώο έχει δηλωθεί ως απολεσθέν. Σε καταφατική περίπτωση, ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης για να το παραλάβει. Αν δεν υπάρχει δήλωση απώλειας, διερευνάται εάν συντρέχει περίπτωση εγκατάλειψης και ενημερώνεται η Ελληνική Αστυνομία (βλ. σχετική ανάρτηση για την εγκατάλειψη ζώων συντροφιάς).

δ) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση, ότι είναι τραυματισμένα, ή πάσχουν από ιάσιμο νόσημα, υποβάλλονται στην κατάλληλη θεραπευτική αγωγή.

ε) Αν διαπιστωθεί από την κτηνιατρική εξέταση, ότι είναι επικίνδυνα ζώα, ή ότι πάσχουν από ανίατη ασθένεια, ή ότι είναι πλήρως ανίκανα να αυτοσυντηρηθούν λόγω γήρατος ή αναπηρίας και η διατήρησή τους στη ζωή είναι πρόδηλα αντίθετη με τους κανόνες ευζωίας τους, υποβάλλονται σε ευθανασία.

στ) Μετά την παροχή της αναγκαίας κτηνιατρικής φροντίδας και περίθαλψης, αν δεν βρεθεί ανάδοχος, οδηγούνται στα διαθέσιμα καταφύγια, δημοτικά, διαδημοτικά, ή σε καταφύγια φιλοζωικών σωματείων και οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ή ιδιωτών φιλόζωων, με σκοπό να υιοθετηθούν.

ζ) Αν το ζώο δεν υιοθετηθεί μετά από διάστημα τρίμηνης παραμονής του στο καταφύγιο, ή αν δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις σε καταφύγια, στειρωμένο, επιστρέφεται στο οικείο περιβάλλον του.

η) Αν κατά τον αρχικό έλεγχο, βρεθεί ότι το αδέσποτο ζώο έχει σήμανση, από την οποία προκύπτει ότι είναι ήδη καταχωρημένο στον δήμο ως αδέσποτο, τότε ενημερώνονται τα στοιχεία παρακολούθησης του ζώου και εφ όσον το ζώο δεν παρουσιάζει κλινικά προβλήματα, ελευθερώνεται στο ίδιο σημείο.

θ) Δεν επιτρέπεται επαναφορά των αδέσποτων ζώων περιμετρικά από νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, στις εγκαταστάσεις ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους και στους περιφραγμένους χώρους του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας ΑΕ και της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ, καθώς και σε χώρους σφαγείων ή όπου συγκεντρώνονται ή υπάρχουν σκουπίδια.

ι) Για τα επανεντασσόμενα αδέσποτα ζώα οι δήμοι, καθώς και τα συνεργαζόμενα με τους δήμους φιλοζωικά σωματεία και φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οφείλουν να δημιουργήσουν σημεία παροχής τροφής και νερού.

ια) Οι φιλόζωοι πολίτες επιτρέπεται, να παρέχουν τροφή, νερό και ιατροφαρμακευτική φροντίδα στα αδέσποτα ζώα, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούν τους κανόνες καθαριότητας και υγιεινής για όλους, καθώς και τους  κανόνες ευζωίας των ζώων (βλ. σχετική ανάρτηση για τους κανόνες ευζωίας των ζώων).