Με το άρθρο 9 του νεοψηφισθέντα νόμου 4830/2021 για την προστασία των ζώων συντροφιάς, ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς, δηλαδή σκύλου, ή γάτας, υποχρεούται να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου.  

Α. Σε περίπτωση παράλειψης άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 περ. περ. η  επιβάλλεται στον ιδιοκτήτη του ζώου από την Αστυνομία, ή την Δημοτική Αστυνομία, ή το Λιμενικό Σώμα,  ή από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου στα όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση, διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης το πρόστιμο διπλασιάζονται κάθε φορά.

Β. Η πράξη βεβαίωσης της παράβασης κοινοποιείται στον παραβάτη και αντίγραφό της αποστέλλεται άμεσα στην οικονομική υπηρεσία του δήμου στα όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση. Αντιρρήσεις κατά της πράξης βεβαίωσης της παράβασης υποβάλλονται ενώπιον του προϊσταμένου της αρχής το όργανο της οποίας την βεβαίωσε, εντός (5) εργάσιμων ημερών. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, ή αν αυτές απορριφθούν, επιβάλλεται το πρόστιμο αμελλητί, με απόφαση του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου στα όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, το πρόστιμο βεβαιώνεται στο σύνολό του από την ταμειακή υπηρεσία του δήμου και εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.