Ο συνιδιοκτήτης δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή των κοινοχρήστων, επικαλούμενος άρνηση του διαχειριστή να του δώσει πληροφορίες (ΕφΑθ 5784/2001, ΕφΛαρ 156/2013), ούτε το δικαίωμα να αξιώσει δικαστικά την παροχή λογοδοσίας από τον διαχειριστή (ΕφΑθ 7426/2005, ΕφΑθ 5784/2001).

Στην περίπτωση που ο διαχειριστής αρνείται, να θέσει στην διάθεση καθένα συνιδιοκτήτη χωριστά τα παραστατικά των κοινοχρήστων, ο συνιδιοκτήτης αυτός δεν μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή των κοινοχρήστων, προβάλλοντας την ένσταση επισχέσεως των κοινοχρήστων δαπανών έως ότου ο διαχειριστής θέσει υπ όψιν του οποιοδήποτε λογαριασμό και δικαιολογητικό εισπράξεων και εξόδων σχετικό με τις εν λόγω δαπάνες που ζήτησε, γιατί εντολέας του διαχειριστή είναι η ένωση των συνιδιοκτητών και όχι τα πρόσωπα που την απαρτίζουν.

Επίσης δεν μπορεί να αρνηθεί την πληρωμή των κοινοχρήστων υπό τον όρο επίδειξης εγγράφων, όπως αντίγραφα των πρακτικών γενικής συνέλευσης, της αλληλογραφίας,  των πάσης φύσεως λογαριασμών, των αποδείξεων πληρωμών κλπ. (ΕφΑθ 6388/2007, ΕφΛαρ 156/2013).