ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ AΘΗΝΩN

Αριθμός.....……....

ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Πρωτοδίκης  ………………………..

Έχοντας υπόψη του την από.........................αίτηση τ………………. που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του........

ΚΑΤΑ

με την οποία  ζητεί να εκδοθεί διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου με βάση τα έγγραφα που αναφέρει στην αίτησή του

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών  επιδιώκει να εκδοθεί διαταγή απόδοσης χρήσεως μισθίου με βάση τα έγγραφα που αναφέρει ήτοι: 1) το από.......................ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης,  δυνάμει του οποίου εξεμίσθωσε  στον...........καθ ου ένα ……που βρίσκεται ……….

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης ορίσθηκε διετής αρχομένη από ……………..έως ……………….το δε μίσθωμα συμφωνήθηκε στο ποσό των ……………………πλέον χαρτοσήμου κατά ποσοστό 3,6% επί του μισθώματος που καταβάλλεται κάθε φορά και το οποίο συμφωνήθηκε να προκαταβάλλεται μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μισθωτικού μήνα. Ο καθ ου μολονότι χρησιμοποιεί ανενόχλητα το μίσθιο, καθυστερεί από δυστροπία να πληρώσει τα μισθώματα των μηνών ………….τα οποία ανέρχονται στο ποσό των.. . . .ευρώ   (ήτοι .....ευτρώ Χ ........ μήνες) πλέον χαρτοσήμου εκ …. .

2 ) την από ……….έγγραφη όχληση του αιτούντος προς τον καθ ου για καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων και την .......... έκθεση επίδοσης της Δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο ....... από την οποία προκύπτει ότι η παραπάνω έγγραφη όχληση επιδόθηκε στον καθ ου την  .........

Η αίτηση, είναι νόμιμη κατά το άρθρο 637 ΚΠολΔ και άρθρα 638 έως 645 ΚΠολΔ, 66 του EισΝKΠολΔ 574 και 595 ΑΚ αποδεικνύεται από το προσκομιζόμενο μισθωτήριο και τα λοιπά ως άνω έγγραφα που προσκομίζονται νόμιμα. Πρέπει  συνεπώς να γίνει δεκτή και κατ' ουσία, όπως ορίζεται στο διατακτικό  δεδομένου  ότι έχει καταβληθεί και το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ποσοστά  υπέρ ΤΑΝ και ΤΥΠΔΑ και γραμμάτιο προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση

Διατάσσει τον καθ ου η αίτηση να αποδώσει στον  αιτούντα την χρήση του μισθίου ακινήτου, ήτοι του διαμερίσματος οικοδομής επί της οδού…που βρίσκεται στην…. και να καταβάλλει στον  αιτούντα το ποσό των……………για τα δικαστικά έξοδα της παρούσας διαταγής.

Γίνεται υπόμνηση στον καθ ου ότι μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την προς αυτόν επίδοση  της παρούσας, η διαταγή απόδοσης της χρήσης μισθίου θα αποτελεί τίτλο εκτελεστό και ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή κατά της παρούσας διαταγής μέσα σε προθεσμία δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την επίδοσή της.

 Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα στις …………………

   ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                        ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

  

Δίνεται εντολή προς κάθε Δικαστικό Επιμελητή να εκτελέσει την παραπάνω απόφαση όταν του ζητηθεί και προς τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν ότι εμπίπτει στην αρμοδιότητά τους και προς όλους τους Διοικητές και τους άλλους Αξιωματικούς της δημόσιας δύναμης να βοηθήσουν στην εκτέλεση της διαταγής όταν αυτό τους ζητηθεί νόμιμα.

Αθήνα ………….…….

 

    ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 Αριθμός …….……………

 Χορηγήθηκε πρώτο εκτελεστό απόγραφο

στον δικηγόρο που υπογράφει την αίτηση,

αφού καταβλήθηκαν για τέλη απογράφου

ευρώ……………………………..……...

Aθήνα ………                                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                       Η σήμανση και έκδοσή του

                                                                            Κατά τη σειρά της παραγγελίας

                                                                            Αθήνα…………………….. 

                                                                            ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ