ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ……….

ΑΙΤΗΣΗ

………

ΚΑΤΑ

………

Με το από ……ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως εξεμίσθωσα στον…………το  κατάστημα επί της οδού …….στο ……. αποτελούμενο από …… κυριότητος, νομής και κατοχής μου για να το χρησιμοποιήσει ως …………….

Η διάρκεια της μισθώσεως ορίσθηκε ….αρχομένη από ……και λήγουσα την ………με μηνιαίο μίσθωμα ………. για το πρώτο έτος, ……για το δεύτερο και αύξηση ….% για το τρίτο έτος καταβλητέο την πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, πλέον χαρτοσήμου από 3,6%.

Παρά το γεγονός όμως ότι ο καθ ου χρησιμοποιεί ανεμπόδιστα το μίσθιο, της μισθώσεως ήδη αορίστου διαρκείας, εν τούτοις από δυστροπία αρνείται να καταβάλει τα μισθώματα μηνών ……….τα οποία έπρεπε να τα είχε καταβάλει την ……..αντίστοιχα.

Για την αδικαιολόγητη αυτή, από δυστροπία, καθυστέρηση καταβολής των οφειλομένων μισθωμάτων, του επέδωσα στις …….ήτοι δεκαπέντε (15)  τουλάχιστον ημέρες πριν από την κατάθεση της παρούσας αίτησης, την από ….έγγραφη όχλησή μου ζητώντάς του να μου καταβάλει τα μισθώματα των μηνών …….ως προκύπτει από την με αριθμό ………έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου ……..αυτός δε μέχρι σήμερα σε ουδεμία καταβολή προέβη.

Επειδή δικαιούμαι επομένως να ζητήσω την έκδοση διαταγής για την απόδοση σε μένα της χρήσης του ως άνω μισθίου

Επειδή η αίτησή μου είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις του άρθρο 637 ΚΠολΔ και άρθρα 638 έως 645 ΚΠολΔ, 66 του EισΝKΠολΔ 574 και 595 ΑΚ, αποδεικνύεται δε από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα ήτοι:

α) Το από ……ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως (σχ. 1)

β) Την από ……έγγραφη όχλησή μου προς τον καθ ου για την καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων, μετά της με αριθμό ……έκθεσης επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου ………(σχ. 2 ) και

γ) Απόδειξη καταβολής μισθώματος του τελευταίου μηνός,  από την οποία προκύπτει το ύψος του καταβαλλόμενου μηνιαίου μισθώματος, (σχ. 3).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση.

Να υποχρεωθεί ο καθ ου με διαταγή αποδόσεως της χρήσεως να μου αποδώσει τη χρήση του μισθίου ακινήτου ήτοι του ………που βρίσκεται επί της οδού ,………..αποτελούμενο από ………….. και

Να καταδικασθεί ο καθ ου στη δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα ……

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ