ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ …….

ΑΓΩΓΗ

………

ΚΑΤΑ

…………..

Με το από ………ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως επαγγελματικής στέγης που υπεγράφη στην Αθήνα μεταξύ εμού και του αντιδίκου, εκμίσθωσα και παρέδωσα σ αυτόν ένα ισόγειο κατάστημα πού βρίσκεται στο …..κυριότητας, νομής και κατοχής μου, έκτασης 90 τ.μ.  αποτελούμενο από ένα ………για χρονικό διάστημα 2 ετών, δηλ. η μίσθωση άρχεται στις …. και έληγε στις … για να χρησιμοποιηθεί από τον αντίδικο ως ……(μίσθωση εμπορική).

Το μηνιαίο μίσθωμα συμφωνήθηκε σε …..ευρώ για το πρώτο έτος της μισθώσεως, αναπροσαρμοζόμενο κατά 5% μετά το πρώτο έτος της μισθώσεως, το οποίο ο καθ ου συμφώνησε να καταβάλει προκαταβολικά, στο πρώτο τριήμερο κάθε μισθωτικού μήνα. Το σήμερον καταβαλλόμενο μηνιαίο μίσθωμα ανέρχεται μετά τελών χαρτοσήμου σε ….ευρώ.

Όμως, αν και από την παραπάνω ημερομηνία έναρξης της μισθώσεως παρέδωσα το μίσθιο σ αυτόν και ο τελευταίος έχει την ανενόχλητη κατοχή και χρήση αυτού, εν τούτοις αυτός αδικαιολόγητα και υπαίτια παρά τις συνεχείς μου ενοχλήσεις καθυστέρησε όπως επανειλημμένα και κατά σύστημα έπραττε κατά το παρελθόν το μίσθωμα του μήνα …..

Έτσι αναγκάσθηκα με την από ….εξώδικη δήλωσή μου να καταγγείλω την πιο πάνω μίσθωση, εξώδικο που αυτός παρέλαβε στις ….όπως προκύπτει και από την με αριθμό …έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή …… για καθυστέρηση του μισθώματος, προκειμένου, μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας, να επέλθουν τα έννομα αποτελέσματά της και επέλθει η λύση της μίσθωσης, ζητώντας απ αυτόν να υποχρεωθεί να μου αποδώσει τη χρήση του μισθίου και παράλληλα να μου καταβάλει τους καθυστερούμενους μέχρις σήμερα τόκους υπερημερίας από τότε που το καθυστερούμενο μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, καθώς να μου καταβάλει και τα έξοδα καταγγελίας ποσού ευρώ …. με το νόμιμο τόκο από την επίδοση του άνω εξωδίκου, άλλως από την επίδοση της παρούσης με απόφαση του Δικαστηρίου που πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή.

Επειδή, κατόπιν τούτων, επήλθαν τα αποτελέσματα της καταγγελίας της μεταξύ εμού και του εναγόμενου σύμβασης μίσθωσης, για καθυστέρηση του μισθώματος, προκειμένου, μετά την πάροδο της νόμιμης προθεσμίας, να επέλθουν τα έννομα αποτελέσματά της και επέλθει η λύση της μίσθωσης.  

Επειδή, επομένως, συντρέχει νόμιμη περίπτωση να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να μου αποδώσει τη χρήση του μισθίου και παράλληλα να μου καταβάλει τους καθυστερούμενους μέχρις σήμερα τόκους υπερημερίας από τότε που το καθυστερούμενο μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και τα έξοδα καταγγελίας, με απόφαση του Δικαστηρίου, που πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη και βάσιμη, φέρεται δε προς συζήτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και για όσα θα προσθέσω στη συζήτηση της παρούσης, με τη ρητή επιφύλαξη και κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ  

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, για την αιτία που αναφέρεται στο ιστορικό  να μου αποδώσει αυτός αλλά και κάθε τρίτος πού έλκει δικαίωμα από αυτόν τη χρήση του προπεριγραφέντος μισθίου από της επέλευσης των εννόμων αποτελεσμάτων της καταγγελίας, λόγω λήξης της ενδίκου μίσθωσης, συνεπεία νομίμου καταγγελίας εκ μέρους μου. Να μου καταβάλει τους καθυστερουμένους τόκους υπερημερίας από τότε που το καθυστερούμενο μίσθωμα κατέστη ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. Να μου καταβάλει τα έξοδα καταγγελίας ποσού …..ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της παρούσης. Να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση που θα εκδοθεί και Να καταδικαστεί ο αντίδικος στη δικαστική μου δαπάνη και την αμοιβή του πληρεξουσίου μου δικηγόρου.

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ