Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 638 AK μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος υπάρχει όταν παραχωρείται έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, ή δικαιώματος, για την κάρπωσή του κατά τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης.

Α. Διαφέρει από την σύμβαση εργασίας, καθ ότι σε αυτήν αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών αντί αμοιβής, ως προϊόντος ανεξάρτητης ή εξαρτημένης εργασίας, ενώ επί μίσθωσης παραχωρείται με αντάλλαγμα η χρήση και κάρπωση του προσοδοφόρου αντικειμένου, ανεξαρτήτως της εργασίας του μισθωτού και της εξαρτήσεως ή μη αυτού από τον εκμισθωτή.

Β. Στις περιπτώσεις αυτές ο εκμισθωτής υποχρεούται

α) να παραχωρήσει την χρήση που συμφωνήθηκε,

β) να διατηρεί κατάλληλο το πράγμα για τη χρήση αυτή σε ολόκληρο το χρόνο της μισθώσεως (ΑΚ 574- 575),

γ) να φέρει τους φόρους που βαρύνουν το μίσθιο (ΑΚ 590),

δ) να καταβάλλει τις πληρωμές, των αναγκαίων για τη διατήρηση του μισθίου σε χρήση, δαπανών (ΑΚ 591) (ΕφΑθ 6984/1989).

Γ. Οι διαφορές από την μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος δικάζονται με την μισθωτική διαδικασία (ΜονΕφΠειρ 75/2017).

Σημείωση 1

Από την μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος εξαιρείται η μίσθωση αγροτικού κτήματος.

Σημείωση 2

Μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος είναι και η μίσθωση εστιατορίου, ξενοδοχείου, ή κυλικείου, με τον εξοπλισμό τους αλλά και των κυλικείων (μπαρ) και των καταστημάτων αφορολογήτων ειδών στα πλοία με σκοπό την κάρπωση κατά τους κανόνες της τακτικής εκμετάλλευσης (άρθρο 638 Α.Κ.).

Σημείωση 3

Μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος είναι και η σύμβαση δυνάμει της οποίας ο δικαιούχος εκμετάλλευσης άδειας πρακτορείου ΟΠΑΠ αναθέτει σε άλλον την εκμετάλλευσή του, αντί καταβολής εκ μέρους του τελευταίου ορισμένου χρηματικού ποσού ανά μήνα, τα υπόλοιπα, δε, έσοδα καρπούται ο εκμεταλλευτής του πρακτορείου, ο οποίος, κατά την εκμετάλλευσή του, δεν υπόκειται στις οδηγίες, την εποπτεία και τον έλεγχο του ιδιοκτήτη, αλλά ενεργεί ελευθέρως και κατά τη βούλησή του, τους δικούς του συνδυασμούς και το δικό του προγραμματισμό, είναι σύμβαση (ΕφΑθ 3181/1995).