ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

………………….

ΚΑΤΑ

…………………

Με το από …..ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτου σας εξεμίσθωσα από …..έως ……έναν επαγγελματικό χώρο εκτάσεως ….τ.μ αποτελούμενο από ……… προκειμένου να το χρησιμοποιήσετε για κάθε νόμιμη χρήση κατά την άσκηση της επαγγελματικής σας δραστηριότητας με μηνιαίο μίσθωμα …..για τον πρώτο χρόνο και ….ευρώ για τον δεύτερο χρόνο, καταβλητέο την πρώτη ημέρα κάθε μήνα. Για κάθε χρόνο παραμονής στο μίσθιο πέραν της ….συμφωνήθηκε ετήσια αύξηση ….% επί του εκάστοτε καταβαλλομένου μισθώματος.

Παρ ότι μέχρι σήμερα χρησιμοποιείτε ανενόχλητα το μίσθιο εν τούτοις από δυστροπία σας αρνείστε να μου καταβάλετε τα μισθώματα μηνών ……..ποσού …..

Επειδή η μη καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων οφείλεται σε δυστροπία σας.

Επειδή η παρούσα επέχει εξώδικη όχληση κατά την διάταξη του άρθρου 637 ΚΠολΔ προς έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου.

Επειδή η μη καταβολή των οφειλομένων μισθωμάτων οφείλεται σε δυστροπία σας, σας καλώ όπως, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, προβείτε σε εξόφληση των οφειλομένων, άλλως θα λάβω εναντίον σας κάθε νόμιμο μέτρο και δη αυτό της έξωσής σας και απόδοσης της χρήσης του μισθίου.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου, να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς την………προς γνώση της και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας την παρούσα στην έκθεση επίδοσης.

Αθήνα ….

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ