Κατά την διάταξη του άρθρου 599 παρ. 1 ΑΚ, ο μισθωτής κατά την λήξη της μίσθωσης έχει υποχρέωση να αποδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε. Με τον όρο «να αποδώσει» νοείται η παράδοση της κατοχής του μισθίου από τον μισθωτή στον εκμισθωτή.

Οικειοθελή παράδοση συνιστά και η παράδοση των κλειδιών του μισθίου στον εκμισθωτή, οπότε, αν αυτός αρνηθεί να τα παραλάβει, περιέρχεται σε υπερημερία (ΑΠ 907/1996). ΑΠ 646/2020).