Προϋποθέσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής των μισθωμάτων είναι

α) η σύναψη έγκυρης μίσθωσης.

β) αποδεικνυόμενη με έγγραφο,  δημόσιο ή ιδιωτικό.

γ) η σύμβαση να είναι ενεργός κατά το χρόνο που αναφέρεται στα οφειλόμενα μισθώματα, δηλαδή η σύμβαση να μην έχει λυθεί, είτε με την πάροδο του χρόνου που συμφωνήθηκε, είτε με καταγγελία για προβλεπόμενο στο νόμο λόγο και

δ) το συμφωνημένο μίσθωμα.

Η δυνατότητα αμφισβητήσεως της συνδρομής των προϋποθέσεων δεν εμποδίζει την έκδοση διαταγής πληρωμής, με την οποία άλλωστε δεν επιτυγχάνεται η ουσιαστική διάγνωση της αξίωσης, αλλά ο εξοπλισμός της με εκτελεστό τίτλο, αλλά δίδει στον υπόχρεο το δικαίωμα άσκησης ανακοπής για το δικαστικό έλεγχο της νομιμότητας της διαταγής πληρωμής, κατά την επί της οποίας δίκη θα κριθεί η βασιμότητά των (ΑΠ 1408/1987).