Από τα άρθρα 691 παρ. 2 και 700 παρ. 3 ΚΠολΔ προκύπτει ότι η προσωρινή διαταγή, που εκδίδεται από το δικαστήριο στα πλαίσια της διαδικασίας των ασφαλιστικών μέτρων, διαλαμβάνει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν αμέσως έως την έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου για την εξασφάλιση ή την διατήρηση του δικαιώματος, ή την ρύθμιση της κατάστασης και ότι εκτελείται μόλις καταχωριστεί κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά με βάση σημείωση του δικαστή που την εξέδωσε,  αναπτύσσει δε, την διαπλαστική της ενέργεια, δηλαδή την δεσμευτικότητά της ακόμη και έναντι των καλόπιστων τρίτων, ως προς τους οποίους μπορεί να αντιταχθεί, υπό την προϋπόθεση της γνωστοποίησης αυτής στον καθ ου οφειλέτη, προκειμένου αυτός, λαμβάνοντας γνώση του περιεχομένου της, να συμμορφωθεί προς αυτή και να απέχει από οποιαδήποτε πράξη, αντιβαίνουσα σε αυτή (ΑΠ 697/2008).Από τις ίδιες διατάξεις προκύπτει ότι η προσωρινή διαταγή δεν είναι δικαστική απόφαση, γιατί δεν περιέχει καμιά αυθεντική διάγνωση της έννομης σχέσης που ρυθμίζει, είναι όμως τίτλος εκτελεστός από αυτούς που αναφέρονται στο άρθρο 904 παρ. 2 περ. ζ ΚΠολΔ.

Οι διατάξεις αυτές καθιερώνουν την δεσμευτικότητα των προσωρινών διαταγών, με την έννοια ότι αρνούνται να προσδώσουν έννομες συνέπειες σε πράξεις, που αντίκεινται στο περιεχόμενο τους και επιβάλλουν σιωπηρώς την ακυρότητα ως κύρωση της παράβασής τους. Έτσι, η απαγόρευση με προσωρινή διαταγή της διάθεσης και μεταβολής εν γένει της γενικής και νομικής και πραγματικής κατάστασης ακινήτου ισχύει έναντι των τρίτων, με την προϋπόθεση ότι σημειώθηκε προηγουμένως η προσωρινή διαταγή στα αντίστοιχα δημόσια βιβλία κατασχέσεων, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 715 παρ. 3 ΚΠολΔ, η οποία εφαρμόζεται αναλόγως.

Στην περίπτωση εγγραφής προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου για το οποίο προηγουμένως έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή μη μεταβολής της νομικής του κατάστασης, άσχετα με το αν η προσημείωση αυτή εγγράφεται αναγκαστικά δυνάμει διαταγής πληρωμής, ή συναινετικά με την σύμπραξη του οφειλέτη, η πράξη αυτή είναι άκυρη, της σχετικής ακυρότητας προτεινομένης και κατά του προσημειούχου ενυποθήκου δανειστού, ώστε να προηγηθεί κατά τάξη η εκ της προσωρινής διαταγής συναρτηθείσα και μεταγενέστερα αυτής εγγραφείσα άλλη προσημείωση έστω και αν η παρά την ύπαρξη της προσωρινής διαταγής εγγραφείσα προσημείωση προηγήθηκε χρονικά της προσημείωσης υπέρ εκείνου, στον οποίον χορηγήθηκε η προσωρινή διαταγή (ΑΠ 557/2010)