Α.Κατά τα άρθρα 731, 732 και 732Α ΚΠολΔ, ως το άρθρο 732Α προστέθηκε με τον ν. 4842/2021, η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης δεν αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο με προκαθορισμένο περιεχόμενο, αλλά το πλαίσιο για τη λήψη πρόσφορων μέτρων, με τα οποία ορισμένη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις έννομες σχέσεις των διαδίκων αντιμετωπίζεται προσωρινά, μέχρι να κριθούν οριστικά οι έννομες σχέσεις τους, ως προς τις οποίες έχει ανακύψει έρις και εφ όσον υπάρχει άμεση και πιεστική ανάγκη (επείγουσα περίπτωση) να ενεργοποιηθούν ως τότε ή ανάλογα να αδρανοποιηθούν, εν όλω ή εν μέρει, για να αποφευχθεί η δημιουργία αμετάκλητων ή δυσβάστακτων συνεπειών ως προς το πιθανολογούμενο αποτέλεσμα της κυρίας δίκης.

Β. Η προσωρινή ρύθμιση κατάστασης έχει ευρύτερο αντικείμενο από την απλή εξασφάλιση ή διατήρηση του δικαιώματος με μέτρα ρυθμιστικού χαρακτήρα, αφού μπορεί να αφορά και κάθε άλλου είδους ρύθμιση, με την οποία εξυπηρετούνται οι ανεπίδεκτες αναβολής έννομες σχέσεις των διαδίκων και παράλληλα εμπεδώνεται η δικαιϊκή ειρήνη. Διακρίνεται, α) σε ενέργεια, παράλειψη ή ανοχή πράξης (άρθρα 731 και 733, 734 ΚΠολΔ), όπου η υποχρέωση για ενέργεια ή ανοχή αφορά υλική πράξη, ενώ η υποχρέωση για παράλειψη αφορά είτε υλική είτε νομική πράξη και β) σε προσωρινή λήψη ρυθμιστικών μέτρων διαπλαστικού χαρακτήρα (άρθρα 732, 735, 736 ΚΠολΔ).

Γ. Βασική προϋπόθεση για την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης είναι η ύπαρξη διάταξης του ισχύοντος δικαίου που να προβλέπει την παροχή εννόμου προστασίας υπό τους όρους, το περιεχόμενο και την έκταση, τη μορφή και το συνδυασμό των οποίων ζητείται η προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ευδοκιμήσει η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων είναι η ύπαρξη ασφαλιστέας αξίωσης δηλαδή η «κατάσταση» της οποίας ζητείται η προσωρινή ρύθμιση, πρέπει να υπήρχε ήδη στο παρελθόν ή να βρισκόταν στο στάδιο της δημιουργίας και να διαταράχθηκε ή να ανατράπηκε. Δεν μπορεί να είναι αντικείμενο προσωρινής ρύθμισης μιας κατάστασης η «προσωρινή» αναγνώριση της ύπαρξης ή μη εννόμου σχέσεως, αφού η αναγνώριση αυτή κατά το άρθρο 70 ΚΠολΔ μπορεί να είναι αντικείμενο μόνο της κύριας υπόθεσης, δηλαδή της διαγνωστικής δίκης με την οποία ζητείται η οριστική δικαστική προστασία

Δ. Αρμοδιότητα

Διατάσσεται, σύμφωνα με τα άρθρα 683, 684, 686, 690, 691 ΚΠολΔ, ως τροποποιήθηκαν με τον ν. 4842/2021, από τα Μονομελή Πρωτοδικεία. Αν η κύρια υπόθεση υπάγεται στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων διατάσσεται από αυτά. Διατάσσεται και από το καθ’ ύλην αρμόδιο δικαστήριο που βρίσκεται πλησιέστερα προς τον τόπο όπου πρόκειται να εκτελεστούν. Αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής σε Πολυμελές Πρωτοδικείο ή σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο διατάσσεται και από το δικαστήριο αυτό. Αν το δικαστήριο δεν είναι καθ’ ύλην ή κατά τόπο αρμόδιο, αποφαίνεται γι’ αυτό αυτεπαγγέλτως και απορρίπτει την αίτηση.

Ε. Κατάθεση αίτησης  

Η αίτηση κατατίθεται στη γραμματεία του δικαστηρίου. Η γραμματεία του δικαστηρίου υποβάλλει αμέσως την αίτηση στον δικαστή, ο οποίος την προσδιορίζει, διατάζει την κλήση εκείνων κατά των οποίων απευθύνεται η αίτηση, ορίζει τον τρόπο κατά τον οποίο θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς η κλήση, καθώς και το χρονικό διάστημα που πρέπει να µμεσολαβήσει κατά την κρίση του µμεταξύ της επίδοσης της κλήσης και της συζήτησης.

 Ως τόπος συζήτησης μπορεί να οριστεί και η κατοικία του δικαστή που δικάζει την υπόθεση, ή άλλος κατά την κρίση του κατάλληλος για την ταχύτερη εκδίκαση της υπόθεσης. Η συζήτηση μπορεί να οριστεί και Κυριακή ή εορτή.

Η γνωστοποίηση γίνεται µε επίδοση εγγράφου που εκδίδεται από τη γραμματεία του δικαστηρίου, στο οποίο αναγράφεται ο τόπος, η ημέρα και η ώρα της συζήτησης, ή µε τηλεγραφική ή µε τηλεφωνική πρόσκληση της γραμματείας του δικαστηρίου, ή µε ηλεκτρονικά μέσα µε δαπάνες του αιτούντος. Ο δικαστής μπορεί συγχρόνως µε την επίδοση της κλήσης να διατάξει και την επίδοση αντιγράφου της αίτησης.

Ε. Συζήτηση της αίτησης -  Πιθανολόγηση

Ο δικαστής δικάζει την αίτηση χωρίς την σύμπραξη γραμματέα, εκτός αν κρίνει αναγκαία την τήρηση πρακτικών. Αν δεν συμπράττει γραμματέας, ο δικάζων μπορεί να επιτρέψει τη µμαγνητοφώνηση της διαδικασίας, μετά το πέρας της οποίας η µμαγνητοταινία παραλαμβάνεται από αυτόν και, αφού εκδοθεί η απόφαση, φυλάσσεται στο αρχείο του δικαστηρίου.

Αρκεί η πιθανολόγηση των ισχυρισμών. Το δικαστήριο μπορεί και αυτεπαγγέλτως να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για το σχηματισμό της κρίσης του.

ΣΤ. Ερημοδικία

Αν κατά τη συζήτηση της αίτησης (ή της ανταίτησης) στο ακροατήριο δεν εμφανιστεί κάποιος διάδικος, ή εμφανιστεί και δεν λάβει νόμιμα μέρος στη συζήτηση, η διαδικασία προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι.

Ζ. Άσκηση  αγωγής εντός (60) ημερών

Σύμφωνα με το άρθρο 732Α, που  προστέθηκε με τον ν. 4842/2021, και εφαρμόζονται και στις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων που κατατέθηκαν μετά την 14-10-2021 εκείνος υπέρ του οποίου έγινε η προσωρινή ρύθμιση, οφείλει να ασκήσει αγωγή για την κύρια υπόθεση μέσα σε (60) ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης που ρυθμίζει προσωρινά την κατάσταση. Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων παύει αυτοδικαίως να ισχύει, αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή. Δεν απαιτείται να ασκηθεί αγωγή, αν έχει ασκηθεί πριν από την δημοσίευση της απόφασης.