Σύμφωνα με την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 693 ΚΠολΔ, ως ισχύει μετά την τροποποίηση με τον ν. 4842/2021, αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο δικαστής που το διατάσσει, μπορεί να ορίσει, κατά την κρίση του, προθεσμία για την άσκησή της, όχι όμως μικρότερη από (60) ημέρες από την δημοσίευση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων.

Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν ο αιτών μέσα στην προθεσμία αυτή επιδώσει διαταγή πληρωμής.