Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και η διαδικασία μετά από αυτή δεν διακόπτει την παραγραφή και πολύ περισσότερο την αποσβεστική προθεσμία, γιατί δεν είναι αγωγή που εισάγει προς οριστική διάγνωση την διαφορά, ούτε και αποτελεί κανέναν άλλο από τους τρόπους διακοπής της παραγραφής που ορίζουν τα άρθρα 262, 263, 269 ΑΚ.

Εκεί που θέλησε ο νομοθέτης την διακοπή με τέτοια αίτηση, το όρισε ρητά, όπως στα άρθρα 555 και 1280 ΑΚ.

Σημείωση

Σύμφωνα με το νέο άρθρο 693ΑΚ, αν το ασφαλιστικό μέτρο έχει διαταχθεί πριν από την άσκηση της αγωγής για την κύρια υπόθεση, ο δικαστής που το διατάσσει, μπορεί να ορίσει, κατά την κρίση του, προθεσμία για την άσκησή της, όχι μικρότερη από (60) ημέρες από τη δημοσίευση της απόφασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο, εκτός αν ο αιτών μέσα στην προθεσμία αυτή επιδώσει διαταγή πληρωμής.