Από τις διατάξεις των άρθρων 691Α, 700, 702 ΚΠολΔ, όπως τα άρθρα 697 και 691Α τροποποιήθηκαν με τον ν. 4842/2021, προκύπτει ότι η απόφαση που διατάζει ασφαλιστικό μέτρο εκτελείται κατά τις διατάξεις της αναγκαστικής εκτέλεσης. Η εκτέλεση γίνεται χωρίς να εκδοθεί απόγραφο, με βάση αντίγραφο, ή απόσπασμα της απόφασης, που το διατάζει, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση αντιγράφου της (άρθρο 700).

Σημείωση 1

Στις περιπτώσεις όμως των άρθρων 728 και 731 έως 735 απαιτείται η επίδοση επιταγής, και άλλη πράξη εκτέλεσης δεν μπορεί να γίνει πριν περάσουν είκοσι τέσσερις ώρες από την επίδοσή της (άρθρο 700).

Σημείωση 2

Η εκτέλεση των διατάξεων των αποφάσεων για ασφαλιστικά μέτρα, που αφορούν τα δικαστικά έξοδα, γίνεται με βάση αντίγραφό τους και ύστερα από κοινοποίηση αντιγράφου της απόφασης σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση, είκοσι τέσσερις ώρες πριν από την εκτέλεση (άρθρο 700).

Εκτέλεση προσωρινής διαταγής 

Η προσωρινή διαταγή (άρθρο 691Α) εκτελείται μόλις καταχωριστεί κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά, με βάση σημείωση του δικαστή που την εξέδωσε και, αν πρόκειται για πολυμελές δικαστήριο, του προέδρου του, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση αντιγράφου της (άρθρο 700).

Σημείωση 1

Οι διαφορές περί την εκτέλεση της απόφασης των ασφαλιστικών δικάζονται από το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Σε πολύ επείγουσες περιπτώσεις τις διαφορές τις δικάζει το Μονομελές Πρωτοδικείο του τόπου όπου γίνεται η εκτέλεση της απόφασης και, όπου δεν υπάρχει Μονομελές Πρωτοδικείο, το Ειρηνοδικείο, εφαρμόζοντας τις διατάξεις των άρθρων 686 έως 688, 690 έως 692, 695 και 699 ΚΠολΔ (άρθρο 702).

Σημείωση 2

Η εκτέλεση των αποφάσεων που διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα, μπορεί, με αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον, να περιοριστεί σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία, αν το δικαστήριο πιθανολογεί ότι τα στοιχεία αυτά είναι αρκετά για την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώματος (άρθρο 702 παρ. 3).