Από τις διατάξεις των άρθρων 696, 697, 698 ΚΠολΔ, ως το άρθρο 697  τροποποιήθηκε με τον ν. 4842/2021, προκύπτει ότι οι κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων εκδιδόμενες δικαστικές αποφάσεις έχουν προσωρινή ισχύ, δεν επηρεάζουν την κυρία δίκη και μπορεί να μεταρρυθμισθούν ή ανακληθούν, είτε από το Δικαστήριο που τις έχει εκδώσει, είτε από το Δικαστήριο της κυρίας δίκης.

Α. Έτσι

1) Αν κάποιος δεν έλαβε μέρος, ή δεν κλήθηκε κατά την συζήτηση αίτησης στην οποία εκδόθηκε απόφαση που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα, ή μεταρρύθμισε, ή ανακάλεσε απόφαση ασφαλιστικών μέτρων και έχει έννομο συμφέρον, δικαιούται να ζητήσει την ανάκληση, ή την μεταρρύθμιση, της απόφασης από το δικαστήριο που την εξέδωσε (άρθρο 696).

2) Το δικαστήριο που διέταξε ασφαλιστικά μέτρα, έως την συζήτηση της αγωγής που αφορά την κύρια υπόθεση, έχει δικαίωμα, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον, να μεταρρυθμίσει ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφασή του εφόσον επήλθε μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί την ανάκληση ή τη μεταρρύθμισή της (άρθρο 696).

3) Το αρμόδιο για την κύρια υπόθεση δικαστήριο όσο διαρκεί η εκκρεμοδικία μπορεί, µε αίτηση του διαδίκου που έχει έννομο συμφέρον, η οποία υποβάλλεται και αυτοτελώς, να μεταρρυθμίσει, ή να ανακαλέσει ολικά ή εν μέρει την απόφαση που δέχεται ή απορρίπτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 697).

4) Η απόφαση που διέταξε ασφαλιστικό μέτρο ανακαλείται ολικά ή εν μέρει, με αίτηση εκείνου που έχει έννομο συμφέρον, αν η κύρια υπόθεση είναι εκκρεμής, από το δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί, και σε κάθε άλλη περίπτωση από το δικαστήριο που διέταξε το ασφαλιστικό μέτρο,

α) αν εκδοθεί οριστική απόφαση στη δίκη για την κύρια υπόθεση κατά εκείνου ο οποίος είχε ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο και γίνει τελεσίδικη,

β) αν εκδοθεί οριστική απόφαση που τον ωφελεί, και εκτελεστεί,

γ) αν συμφωνηθεί συμβιβασμός για την κύρια υπόθεση,

δ) αν περάσουν τριάντα ημέρες από την κατάργηση ή περάτωση της δίκης με άλλο τρόπο (άρθρο 698).

Β. Μεταβολή των πραγμάτων υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 696 ΚΠολΔ, υπάρχει, όταν συνέβησαν κρίσιμα για την επανεκτίμηση της υπόθεσης πραγματικά περιστατικά που, είτε έλαβαν χώρα μετά τη συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, είτε προϋπήρχαν, αλλά ήταν άγνωστα στον αιτούντα, ή ήταν μεν γνωστά, όμως ανυπαίτια δεν προτάθηκαν, τα οποία αν είχαν τεθεί υπ όψιν του Δικαστηρίου, θα εμφάνιζαν διάφορη πραγματική κατάσταση και θα απέληγαν σε διάφορη κρίση.

Γ. Για την ανάκληση της απόφασης, λόγω γεγονότων που προυπήρχαν της έκδοσης της προσβαλλομένης απόφασης, απαιτείται να συντρέχουν αθροιστικά

α) γεγονός προϋφιστάμενο της έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης,

β) γεγονός που δεν προβλήθηκε οπωσδήποτε κατά τη συζήτηση, μετά την οποία εκδόθηκε αυτή,

γ) γεγονός άγνωστο στο διάδικο αποκαλυπτόμενο μετά την έκδοση αυτής,

δ) το γεγονός αυτό να είναι ουσιώδες, οδηγώντας σε διαφορετική απόφαση με την οποία αποτρέπεται άμεσος κίνδυνος βλάβης του αιτούντος την ανάκληση της απόφασης (ΜονΠρΑθ 933/1998, ΕφΘεσ 3308/2003, ΜονΠρΘεσ 39893/2007).