Σύμφωνα με το άρθρο 691Α ΚΠολΔ, ως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4842/2021, καθιερώνεται η δυνατότητα έκδοσης προσωρινής διαταγής από το Δικαστήριο, μετά από αίτηση διαδίκων, ή αυτεπαγγέλτως, από το Δικαστήριο μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης λήψης ασφαλιστικού μέτρου, για την εξασφάλιση, ή την διατήρηση του δικαιώματος, ή την ρύθμιση της κατάστασης. Η έκδοση της προσωρινής διαταγής αποσκοπεί στη θεραπεία της ανάγκης μιας απολύτως προσωρινής προστασίας, όταν η προσωρινή προστασία που παρέχουν τα ασφαλιστικά μέτρα δεν επαρκεί, λόγω ιδιαίτερα επείγουσας περίπτωσης, ή επικείμενου άμεσου κινδύνου, για την αποτροπή ανεπανόρθωτης βλάβης που θα μπορούσε να επέλθει έως την έκδοση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων.

Α. H προσωρινή διαταγή καταχωρίζεται κάτω από την αίτηση και περιλαμβάνει τα σχετικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν έως την έκδοση της απόφασης επί της αίτησης λήψης του ασφαλιστικού μέτρου.

Β. Για την έκδοση της προσωρινής διαταγής καλείται µε οποιονδήποτε τρόπο ο καθ’ ου η αίτηση, αν ο δικαστής κρίνει αναγκαία την εμφάνισή του.

Γ. Αν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής, η σχετική αίτηση ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται για συζήτηση μέσα σε (30) ημέρες.

Δ. Αν η συζήτηση της αίτησης αναβληθεί, παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής, εκτός αν αυτή παραταθεί από το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση.

Ε. Η προσωρινή διαταγή δεν υπόκειται σε κανένα ένδικο μέσο, δικαιούται όμως ο καθ ού η αίτηση, να ζητήσει την ανάκληση αυτής οποτεδήποτε, έως την έκδοση της απόφασης για τα ασφαλιστικά μέτρα. 

ΣΤ. Η προσωρινή διαταγή είναι τίτλος εκτελεστός, από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 904 παρ. 2ζ ΚΠολΔ, του οποίου μπορεί να γίνει αναγκαστική εκτέλεση, και εκτελείται μόλις καταχωριστεί κάτω από την αίτηση ή στα πρακτικά, με βάση σημείωση του δικαστή που τις εξέδωσε και, αν πρόκειται για πολυμελές δικαστήριο, του προέδρου του, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη κοινοποίηση αντιγράφου της (άρθρο 700). 

Ζ. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επί της οποίας εκδόθηκε προσωρινή διαταγή που έχει ως αντικείμενο την απαγόρευση μεταβολής της πραγματικής ή νομικής κατάστασης ακινήτου, ή πλοίου, ή αεροσκάφους, επιδίδεται στην αρμόδια αρχή και εγγράφεται στο αντίστοιχο βιβλίο, σύμφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 713 και 714 ΚΠολΔ, οι οποίες εφαρμόζονται αναλόγως.