ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης …………………….

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Συγκροτήθηκε από τ…ν Δικαστή ………………………………………..   τ…ν οποί… όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις ………….χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως.

Για να δικάσει την υπόθεση.

Της αιτούσας ανώνυμης τραπεζιτικής εταιρίας, που φέρει την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK», εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της …

ΚΑΤΑ

……….που παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

ή

παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου του δικηγόρου …… δυνάμει του με αριθμό           πληρεξουσίου της ……………..συμβολαιογράφου Αθηνών

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από …………….αίτησή της για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι διάδικοι, όπως ως άνω παρίστανται, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση, ζητά να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η εγγραφή προσημείωσης της υποθήκης ποσού ευρώ …………(………..), στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Ερυθραίας, ή παντός άλλου τυχόν αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου και επί του ακινήτου του καθ ου, που περιγράφεται στην αίτηση και στο διατακτικό της παρούσης, προς μερική εξασφάλιση κάθε απαίτησής της, τωρινής ή μελλοντικής, εκ κεφαλαίου, συμβατικών τόκων, τόκων υπερημερίας, εισφοράς του ν. 128/1975 και πάσης φύσης δαπανημάτων μέχρι την πλήρη εξόφληση, η οποία προέρχεται από την με αριθμό ……. σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, που καταρτίστηκε και υπογράφηκε στο Χολαργό Αττικής μεταξύ της Τραπέζης και του καθ ου, με την οποία ανοίχθηκε υπέρ αυτού πίστωση ποσού ευρώ …….. (……), που δύναται να χορηγηθεί, ολικώς ή μερικώς ή και να μετατραπεί κατά τη λειτουργία της σύμβασης και σε συνάλλαγμα, μετά από αίτηση του πιστούχου σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 της αρχικής σύμβασης, διεπόμενη από τους λοιπούς όρους της σύμβασης.

Οι απαιτήσεις της αιτούσας κινδυνεύουν λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής καταστάσεως του καθ ου πιστούχου.

Η αίτηση είναι νόμιμη (άρθρο 1274 του ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 ΕισΝ ΚΠολΔ και 706 ΚΠολΔ) αρμοδίως εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, ρητώς συνομολογησάντων των διαδίκων την κατά τόπο αρμοδιότητά του (άρθρο 42 επ. ΚΠολΔ), νόμιμα δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (αρθρ. 686 ΚΠολΔ) και πρέπει να εξετασθεί κατ ουσία.

Από τα έγγραφα που οι διάδικοι προσκομίζουν και από τους ισχυρισμούς τους, πιθανολογήθηκαν, τόσο οι απαιτήσεις της αιτούσας κατά του πιστούχου, όσο και ο κίνδυνος μη ικανοποίησης των απαιτήσεων της αιτούσας και το κατεπείγον χορήγησης του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου.

Τα περιστατικά αυτά συνομολογούνται και από τον καθ ου.

Επομένως η αίτηση είναι και κατ ουσία βάσιμη και πρέπει να γίνει δεκτή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Επιτρέπει στην αιτούσα να εγγράψει προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ ………(…….), πλέον τόκων και εξόδων στα βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου ………για την μερική εξασφάλιση των τοκοφόρων απαιτήσεων της Τραπέζης κατά του καθ ου ως άνω πιστούχου, υφισταμένων και μελλοντικών, που περιέχονται στην αίτηση και στο σκεπτικό της παρούσας, από κεφάλαια, τόκους συμβατικούς ή υπερημερίας, προμήθειες, έξοδα και λοιπές επιβαρύνσεις εν γένει στο αναφερόμενο και περιγραφόμενο στη συνέχεια ακίνητο του καθ ου, ήτοι: Στο υπό στοιχεία Βήτα ένα (Β-1) γραφείο του δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου, του κτιρίου που έχει ανεγερθεί επί ενός οικοπέδου που βρίσκεται στη ……μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της πόλεως ….., της κτηματικής περιφερείας του ομωνύμου Δήμου και επί των οδών …… στην οποία φέρει τον αριθμό …

Το οικόπεδο αυτό έχει έκταση κατά τον τίτλο κτήσεως, μέτρα τετραγωνικά τετρακόσια έξι και 0,21 (406,21), εμφαίνεται στο από Φεβρουαρίου 1990 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού ......., το οποίο έχει προσαρτηθεί στο …..   συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου Πειραιώς  ….. και συνορεύει, βάσει του σχεδιαγράμματος αυτού, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό ….. σε πρόσωπο ΒΓ μήκους μέτρων είκοσι και 0,18 (20,18), ΝΟTlΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό …..σε πρόσωπο ΑΒ μήκους μέτρων δέκα επτά και 0,33 (17,33), ΝΟTlΟΔΥΤιΚΑ με τριώροφη οικοδομή ιδιοκτησίας ….., σε πλευρά τεθλασμένη ΑΝΕ μήκους μέτρων δέκα οκτώ και 0,45 (18,45) συν τριών και 0,35 (3,35) και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησίες αγνώστων σε τεθλασμένη πλευρά ΕΔΓ μήκους μέτρων πέντε και 0,68 (5,68), συν δέκα πέντε και 0,08 (15,08). Το ακίνητο αυτό έχει υπαχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο Πόλης προ της έναρξης εφαρμογής του Νόμου 1337/1983 και κατά συνέπεια για τη σύνταξη του παρόντος δεν απαιτείται το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας του Δήμου, που προβλέπεται από το άρθρο 6 παρ 4 του Νόμου 2242/1994. Η ως άνω οριζόντιος ιδιοκτησία ως και ολόκληρη η οικοδομή διέπεται από τις διατάξεις του Ν 3741/1929, του ΝΔ 1024/1971, των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ και της με αριθμό 16896/1990 πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας και κανονισμού δικαιωμάτων και υποχρεώσεων συνιδιοκτητών της Συμβολαιογράφου Πειραιώς ς ….., νόμιμα μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου ....... στον τόμο 289 και αριθμό 86.

Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον καθ ου κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, με αγορά, δυνάμει του με αριθμό 38246/3-12-2001 συμβολαίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Βασιλείου Χρόνη, νόμιμα μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Ερυθραίας στον τόμο 8 και αριθμό 101.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο στην Αθήνα στις  …………….

 

ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ