ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αριθμός Απόφασης ………………..

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Συγκροτούμενο από τ…ν  Δικαστή …………………………………………….

Πρωτοδικ…… τ….ν οποί…. όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις ……………. χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα.

Για να δικάσει την υπόθεση. 

Του αιτούντος  Ιωακείμ Πριγκηπάκη του Γαβριήλ και της Αριάνδης, κατοίκου Αγίας Παρασκευής Αττικής, Ρόδων 12, (ΑΔΤ Χ 654363\1981 του Ι Παραρτήματος Ασφαλείας Αθηνών) τον οποίο εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Χρίστος Καραμπάγιας (ΑΜ 8215 ΔΣΑ). 

ΚΑΤΑ

Της ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΑLΡΗΑ ΒΑΝΚ» που έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Μιχαήλ Βαχαβιόλου (Α.Μ. 6480 ΔΣΑ), που αμοίβεται με πάγια μηνιαία αντιμισθία.

 Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από .......αίτησή του για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι διάδικοι, όπως ως άνω παρίστανται, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αιτών ζητά να ανακληθεί η με αριθμό 8542 Σ|2002 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία η καθ' ης Τράπεζα έχει εγγράψει προσημείωση υποθήκης, ποσού ευρώ πενήντα τριών χιλιάδων, τετρακοσίων ένδεκα και πενήντα εννέα λεπτών (53.411,59) πλέον τόκων και εξόδων, στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Ν. Ερυθραίας στον τόμο 13, φύλλο 1179 και αριθ. 1 και στο ακίνητο, που περιγράφεται στην ως άνω απόφαση, προς εξασφάλιση τοκοφόρων απαιτήσεων της καθ' ης κατά του αιτούντα, που προέρχεται από την μεταξύ τους συναφθείσα με αριθμό 894\28-1-2002 σύμβαση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό, λόγω μεταβολής των πραγμάτων και συγκεκριμένα, επειδή διακανονίστηκαν οι ως άνω απαιτήσεις της καθ' ης Τράπεζας.

Η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στο άρθρο 696 παρ. 3, 706 ΚΠολΔ και 1323, 1330 ΑΚ, όπως τα τελευταία ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 56 παρ. 2 και 3 Εισ.Ν  ΚΠολΔ και πρέπει να γίνει δεκτή και ως προς την ουσία της, της καθ' ης συναινούσας στην ανάκληση της ως άνω απόφασης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατά αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Ανακαλεί την με αριθμό 8542 Σ\2002 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στην Αθήνα, την  …………………………

 

   ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ