Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ….

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ

Εγγραφής Προσημείωσης Υποθήκης

Της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία ….

ΚΑΤΑ ..........

Με την με αριθμό ......... σύμβαση δανείου που καταρτίσθηκε στις … μεταξύ της Τράπεζάς μας και του καθ ού, συμφωνήσαμε να χορηγήσουμε στον καθ' ου στεγαστικό δάνειο ποσού ......... με κυμαινόμενο επιτόκιο, ανερχόμενο συνολικώς σε ευρώ ......., με διάρκεια έξι χρόνια, διεπόμενο από τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που περιέχονται στην ανωτέρω σύμβαση δανείου και τις πρόσθετες σε αυτήν πράξεις.

Ο καθ ου αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παραπάνω σύμβασης και των προσθέτων σε αυτήν πράξεων, συμφώνησε δε την εμπρόθεσμη και ολοκληρωτική αποπληρωμή του άνω δανείου κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, την καλόπιστη εκπλήρωση της παροχής και την συμμόρφωση προς όλους τους όρους του δανείου.

Επειδή συνεπώς ο καθ ου τυγχάνει υπόχρεος έναντι ημών, για την απόδοση του ποσού των ........ ευρώ, πλέον τόκων, από τη σύναψη της ανωτέρω σύμβασης στεγαστικού δανείου και εξόδων.

Επειδή η ανωτέρω απαίτηση μας κινδυνεύει από τη μη εξόφληση του ανωτέρω δανείου και την πιθανή μείωση της περιουσίας του καθ ου.

Επειδή κατόπιν των ανωτέρω συντρέχει επείγουσα περίπτωση όπως μας χορηγηθεί το δικαίωμα να εγγράψουμε προσημείωση υποθήκης προς εξασφάλιση του ανωτέρω δανείου κατά κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, μέχρι του ποσού των … ευρώ, επί του ακινήτου του καθού που περιγράφεται κατωτέρω.

Επειδή ο καθ ου συνομολογεί τη βάση της αίτησής μας και συναινεί στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης επί του κατωτέρω περιγραφομένου ακινήτου αυτού.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθλης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας.

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα.

Να διαταχθεί, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απαίτησή μας, που περιγράφεται στο ιστορικό και προέρχεται από δάνειο ποσού ευρώ ........, με κυμαινόμενο επιτόκιο, ανερχόμενο σήμερα σε ......, πλέον τόκων και εξόδων, και διάρκεια έξι χρόνια σύμφωνα με την με αριθμό ...... σύμβαση δανείου, όπως εγγραφεί υπερ ημών στο Υποθηκοφυλακείο ....... προσημείωση υποθήκης μέχρι ποσού ευρώ ...., στο ακίνητο ιδιοκτησίας του καθ ου, δηλαδή στο διαμέρισμα του δεύτερου (Β) υπέρ το ισόγειο ορόφου πολυόροφης οικοδομής επί οικοπέδου έκτασης μέτρων τετραγωνικών …. το οποίο εμφαίνεται υπό τα αλφαβητικά στοιχεία …..στο από …τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού … και συνορεύει βόρεια …, ανατολικά …. νότια …., δυτικά …., με πρόσοψη επί της οδού … αριθ …. Η άνω οριζόνται ιδιοκτησία εμφαίνεται με στοιχεία .... στο σχεδιάγραμμα του Μηχανικού … που είναι προσαρτημένο στην με αριθμό …. Πράξη Συστάσεως της Συμβ/φου Αθηνών …. και αποτελείται από …..κύρια δωμάτια και ……, έχει εμβαδόν … τ.μ., ιδιόκτητο όγκο … κ.μ., αναλογία όγκου κοινοχρήστων …, ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου …. εξ αδιαιρέτου, ψήφους …., συμμετοχή στις δαπάνες κοινοχρήστων …, και συνορεύει γύρωθεν με … Η ανωτέρω ιδιοκτησία αποτελεί αυτοτελή, οριζόντια ιδιοκτησία που διέπεται από τις διατάξεις του ν 3741/1929, του νδ 1024/1971 και των άρθρων 1002 και 1117 ΑΚ και σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με αριθμό ….. πράξεως συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας της Σ/φου ….. νόμιμα μεταγεγραμμένης στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου …. στον τόμο ...... με αριθμ. ..... Η κυριότητα της ανωτέρω οριζόντιας ιδιοκτησίας περιήλθε στον καθ ου, δυνάμει του με αριθμό ..... αγοραπωλητηρίου συμβολαίου της Σ/φου ….., σε συνδυασμό με την με αριθμό …. πράξη συστάσεως οριζοντίου ιδιοκτησίας της ιδίας ως άνω Σ/φου, νόμιμα μεταγεγραμμένων στα Βιβλία Μεταγραφών του Δήμου …. στον τόμο .... με αριθμ. .... και στον τόμο ....... με αριθμ. ........ Ο δικαιοπάροχος του καθού ....... απέκτησε την ανωτέρω περιγραφόμενη κάθετη ιδιοκτησία, δυνάμει του με αριθμό ..... συμβολαίου της Σ/φου Αθηνών .... νόμιμα μεταγεγραμμένου στα Βιβλία Μεταγαφών του Δήμου …. στον τόμο ..... με αριθμό .......

Αθήνα

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ