ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

………….

ΚΑΤΑ

……………

Ασχολούμενοι κατ επάγγελμα με ……μετά της καθ ης συνήψαμε ……

Από την συνεργασία μας αυτή, λόγω μεγάλης μείωσης του κύκλου εργασιών της, πτώσης των τεχνικών και οικοδομικών έργων, προς εξόφληση των οφειλών της προς εμάς αναγκαστήκαμε να λάβουμε …………

Αν και την ….. ζητήσαμε από την καθ ης να προβεί σε εκτέλεση της παραπάνω συμφωνίας, εν τούτοις αυτή δεν συμμορφώθηκε.  

Ηδη η καθ ης βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση, απειλείται δε εναντίον της άμεσα πτώχευση, σφράγιση και απαγόρευση μεταβολής της νομικής και πραγματικής της κατάστασης.

Επειδή, λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής της κατάστασης, μέχρι απόκτησης εκτελεστού τίτλου, υφίσταται άμεσος κίνδυνος απώλειας της απαίτησής μας ύψους …..ευρώ.  

Επειδή πιθανολογείται η απαίτησή μας.  

Επειδή πιθανολογείται ότι η περιουσιακή κατάστασης της καθ ης είναι επισφαλής, γεγονός που δημιουργεί κίνδυνο για την ικανοποίηση της αξίωσής μας, πρέπει να επιβληθεί το ασφαλιστικό μέτρο της συντηρητικής κατάσχεσης κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθ ής, που βρίσκεται στα χέρια τα δικά της, ή τρίτου και κάθε απαίτησής της έναντι τρίτων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή μας, μέχρι του ποσού των …..ευρώ.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, προς απόδειξή της δε επικαλούμαστε έγγραφα και μάρτυρες. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ  

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα. Να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της καθ ης, που βρίσκεται στα χέρια τα δικά της, ή τρίτου και κάθε απαίτησής της έναντι τρίτων μέχρι του ποσού των ….ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτησή μας και Να καταδικαστεί η  καθ ης στη δικαστική μας δαπάνη.

Αθήνα

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος