ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (άρθρο 912 ΚΠολΔ)

………..

ΚΑΤΑ

………..

Της  με αριθμό …..απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών 

Κατά της καθ ης και της με αριθμό …..οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε επί της από ….με αριθμό κατάθεσης ….ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών αγωγής της, που μας υποχρέωσε να της καταβάλουμε … όλα προσωρινώς εκτελεστά, ασκήσαμε την από ….έφεση μας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία προσδιορίστηκε για εκδικασθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών την …και στο πινάκιο ….και η οποία έχει επί λέξει ως εξής:

(αντιγράφουμε την έφεση)

Επειδή το επιδικασθέν ποσό είναι όλο προσωρινώς εκτελεστό.

Επειδή προκύπτει, άλλως πιθανολογείται, ότι η έφεση μας θα ευδοκιμήσει.

Επειδή μέχρι εκδίκασης της υπόθεσης και έκδοσης απόφασης από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, σε περίπτωση, που δεν ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης, και έτσι υποχρεωθούμε, να καταβάλουμε  στην ενάγουσα …..θα υποστούμε ανεπανόρθωτη περιουσιακή βλάβη,  εν όψει ότι, η καθ ης δεν έχει, ή κατέχει κινητό, ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, έτσι ώστε να δυνηθούμε σε περίπτωση ευδοκίμησης της έφεσης, να μας αποδοθεί το σοβαρό ποσό των …… 

Επειδή αντίθετα εμείς διατηρούμε ανθηρή οικονομική επιχείρηση με κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν, να μην καταβάλουμε την όποια οφειλή μας στην καθ ης, για αυτό άλλωστε προσφεύγουμε στην παρούσα λύση προς αποφυγή τυχόν εκτέλεσης κατά της περιουσίας μας.  

Επειδή κατά συνέπεια τυχόν απόρριψη της παρούσας αίτησης αναστολής, θα μας ζημιώσει οικονομικά, αφού σε ευδοκίμηση της έφεσής μας, εμείς δεν θα δυνηθούμε να εισπράξουμε τα καταβληθέντα ποσά, αυτή δε δεν θα χάσει, αφού θα τα εισπράξει μετά την έκδοση της κατ έφεση απόφασης.

Επειδή ως εκ τούτου η υπό κρίση αίτηση αναστολής πρέπει να γίνει δεκτή.

Επειδή υφίσταται επικείμενος κίνδυνος και επείγουσα περίπτωση, αφού μέχρι την εκδίκαση της έφεσης και έκδοσης επ αυτής απόφασης, απειλούνται έριδες και συμπλοκές, γεγονός που πρέπει το δικαστήριό σας να λάβει σοβαρά υπόψη.

Επειδή υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη, που αφορά την αμεσότητα της περιουσιακής μας βλάβης, η οποία άλλως βεβαίως και ανεπιτρέπτως θα συμβεί, ζητούμε την έκδοση προσωρινής διαταγής, απαγορεύουσα την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της παρούσας αίτησης. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕ

Να γίνει δεκτή η παρούσα.

Να ανασταλεί η εκτέλεση της …..απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, μέχρι έκδοσης απόφασης επί της από ….έφεσής μας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Να εκδοθεί προσωρινή διαταγή περί προσωρινής αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης μέχρι την συζήτηση της παραπάνω αίτησης και με τον όρο ότι θα συζητηθεί στην καθορισμένη δικάσιμο. Να καταδικασθεί η αντίδικος στην εν γένει δικαστική  δαπάνη.

Αθήνα

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος