Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου …..

ΑΙΤΗΣΗ

…..

ΚΑΤΑ

….

Ο καθ ου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ

 Επειδή κατόπιν αυτού νόμιμη συντρέχει περίπτωση να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα και δη να παρασχεθεί εγγυοδοσία υπέρ εμού μέχρι του ποσού…., ως το πλέον πρόσφορο για την συγκεκριμένη περίπτωση ασφαλιστικό μέτρο, καθόσον είναι και το λιγότερο επαχθές για τον οφειλέτη. Η εγγυοδοσία πρέπει να δοθεί με εγγυητική επιστολή αξιόχρεης Τράπεζας, νομίμως λειτουργούσας στην Ελλάδα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους προσθέσω νόμιμα.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα.  

Να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η εκ μέρους του καθ ου παροχή εγγυοδοσίας μέχρι του ποσού …. με την έκδοση εγγυητικής επιστολής υπέρ εμού από αξιόχρεη Τράπεζα, νομίμως λειτουργούσας στην Ελλάδα, προς εξασφάλιση της απαίτησής μου, που αναφέρεται στο ιστορικό, πλέον τόκων και εξόδων, και     Να καταδικασθεί ο καθ ου στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα ..

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος