ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ …..

ΑΙΤΗΣΗ

….….

ΚΑΤΑ

……..

Με την καθ ης η αίτηση συστήσαμε, δυνάμει του από ..... ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο δημοσιεύτηκε νόμιμα στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου ….με αριθμό .......... ομόρρυθμο εταιρία με την επωνυμία ........., με έδρα την .........., με σκοπό την …..

Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε ……άρχισε την ........ και καθένας συμμετείχε στην εταιρία κατά ποσοστό 50%. Εκκαθαριστές της εταιρίας οριστήκαμε και οι δυό μας.

Από την .......η καθ ης έπαυσε να ενδιαφέρεται για τις εταιρικές υποθέσεις, ασχολούμενη με άλλες δραστηριότητες.  Έτσι κατήγγειλα την εταιρία για σπουδαίο λόγο.

Επειδή η καθ ης είναι από το καταστατικό και αυτή εκκαθαρίστρια, δεν συμμετάσχει όμως στην διαδικασία της εκκαθάρισης.

 Επειδή η συμπεριφορά της καθ ης καθιστά αδύνατη την εκκαθάριση της εταιρείας, παρίσταται άφευκτος ανάγκη, να διορισθούν από το Δικαστήριό σας εκκαθαριστές, οι οποίοι θα φέρουν σε πέρας την διαδικασία της εκκαθάρισης. Επειδή τα πλέον κατάλληλα πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν να επιτελέσουν το έργο αυτό είναι ο λογιστής της εταιρίας  ........, ο οποίος γνωρίζει τις εταιρικές υποθέσεις και ο ……… πρόσωπο κοινής εμπιστοσύνης, οι οποίοι παρέχουν τα εχέγγυα, ότι θα διεκπεραιώσουν επιτυχώς το έργο.

Επειδή συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση για τον διορισμό των ανωτέρω προσώπων ως εκκαθαριστών, καθόσον η παράταση της εκκρεμότητας αποτελεί αιτία προστριβών.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να ορισθούν ως εκκαθαριστές της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ....... που εδρεύει στην ...οι …. ......, οι οποίοι θα φέρουν σε πέρας την διαδικασία της εκκαθάρισης της εταιρίας. Να απειληθεί κατά της καθ ης χρηματική ποινή ..........και προσωπική κράτηση εξ μηνών για κάθε παράβαση των διατάξεων της απόφασης που θα εκδοθεί και Να καταδικασθεί στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος