ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ

…..

ΚΑΤΑ

…….

Δυνάμει της με αριθμό ...... απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου …. διατάχθηκε η εγγραφή  συντηρητικής  κατάσχεσης ποσού … και σε εκτέλεση της απόφασης ο καθ ου ενέγραψε εις βάρος μου συντηρητική κατάσχεση στα βιβλία Υποθηκών και Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου …..στον τόμο ..... αρ. ...... , προς εξασφάλιση των απαιτήσεών του για το ως άνω ποσό ..... Η συντηρητική κατάσχεση ενεγράφη επί του κάτωθι λεπτομερώς περιγραφομένου ακινήτου αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής μου, ήτοι …………

Ακολουθεί περιγραφή της αιτίας με την οποία εξέλιπε η αιτία εγγραφής)

Επειδή, κατά συνέπεια, εξοφλήθηκε ολοσχερώς η απαίτηση για την εξασφάλιση της οποίας είχε επιβληθεί η συντηρητική κατάσχεση, όπως αποδεικνύεται από ……

Επειδή επομένως επήλθε μεταβολή των πραγμάτων, που δικαιολογεί την ανάκληση της με αριθμό …..  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου ….

Επειδή συντρέχει νόμιμη περίπτωση ανάκλησής της, προκειμένου να εξαλειφθεί η επιβληθείσα συντηρητική κατάσχεση από τα βιβλία Υποθηκών και Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου.......

Επειδή έχω έννομο συμφέρον να ζητήσω την ανάκληση της με αριθμό.... απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την εξάλειψη της συντηρητικής κατάσχεσης.  

 Επειδή η αίτησή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ και με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να ανακληθεί για την αιτία που αναγράφεται στο ιστορικό, η με αριθμό ...... απόφαση του Δικαστηρίου τούτου. Να διαταχθεί η εξάλειψη της συντηρητικής κατάσχεσης, που εγγράφηκε στα βιβλία Υποθηκών και Κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου ….στον τόμο ...... αρ. ....... για ποσό …. υπέρ του καθ ου και εις βάρος μου επί του ακινήτου που περιγράφεται στο ιστορικό της παρούσας και  Να καταδικασθεί ο καθ ου στην καταβολή της εν γένει δικαστικής μου δαπάνης.

Αθήνα

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος