ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ….

ΑΙΤΗΣΗ

(Διεξαγωγή Απόπειρας Συμβιβασμού)

Του ….

ΚΑΤΑ

Του …

Δυνάμει του …..   (περιγραφή της διαφοράς)

Επειδή μέχρι σήμερα, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μου, και τις συνεχείς υποσχέσεις του αντιδίκου, ότι θα …… δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια.

Επειδή την ….του κοινοποίησα την από …..Εξώδικη Δήλωση – Πρόσκληση - Διαμαρτυρία μου και του ζήτησα εντός προθεσμίας ….να μου ….. πλην όμως αυτός κωφεύει.

Επειδή προτίθεμαι να ασκήσω εναντίον του αντιδίκου αγωγή, με βάση τα παραπάνω περιστατικά, ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, πλην όμως  επιθυμώ να λυθεί η διαφορά μας εξώδικα.

Επειδή αρμοδίως εισάγεται προς εκδίκαση ενώπιόν σας.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμος, βάσιμος και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να ορίσετε ημέρα και ώρα για τη διενέργεια απόπειρας συμβιβασμού ενώπιόν σας, σύμφωνα με το άρθρο 209 ΚΠολΔικ. Να καλέσετε να εμφανιστούμε εγώ και ο αντίδικος την παραπάνω ημέρα και ώρα για τη διενέργεια της απόπειρας συμβιβασμού.

Αθήνα….

Ο ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ