Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου

(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

ΑΙΤΗΣΗ

……….

ΚΑΤΑ

…..   

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ)

Επειδή κατά συνέπεια νόμιμη συντρέχει περίπτωση λόγω κατεπείγοντος και εκ του κινδύνου να ….. να επέλθει προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης και ειδικώτερα η προσωρινή …..

Επειδή ο  καθ ου  τυγχάνει ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης και υπάρχει επικείμενος κίνδυνος εκποίησης των περιουσιακών του στοιχείων, προκειμένου να αποξενωθεί από αυτά, ώστε να κινδυνεύει η είσπραξη της απαίτησής μου, νόμιμη συντρέχει περίπτωση να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του καθ ου, που βρίσκεται είτε εις χείρας του είτε εις χείρας τρίτων προς εξασφάλιση της αναφερόμενης στο ιστορικό απαίτησης μου πλέον τόκων και εξόδων μέχρι την τελεσίδικη επιδίκασή της και μέχρι του ποσού των ….. ευρώ.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, προς απόδειξή της δε επικαλούμαι μάρτυρες και έγγραφα.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους προσθέσω νόμιμα και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα. Να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης και να απαγορευθεί προσωρινώς ……… Να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας του καθ ου είτε βρίσκεται στα χέρια του είτε στα χέρια τρίτων προς εξασφάλιση της αναφερόμενης στο ιστορικό απαίτησής μου πλέον τόκων και εξόδων μέχρι την τελεσίδικη επιδίκασή της και μέχρι του ποσού των …..ευρώ.  Να καταδικασθεί δε στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.