ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ …..

ΑΙΤΗΣΗ

……….

ΚΑΤΑ

…………….

Δυνάμει της με αριθμό …. απόφασης του δικαστηρίου αυτού επετράπη στον καθ ου να κατάσχει συντηρητικά ακίνητη περιουσία μου μέχρι του ποσού των …. Ευρώ, με τον όρο να καταθέσει εγγύηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού …. Ευρώ.

Επειδή, ως προκύπτει από το με αριθμό …. γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ….. ο καθ ου προέβη στην κατάθεση.

Επειδή ο καθ ου προέβη στην συντηρητική κατάσχεση των περιουσιακών μου στοιχείων, ως προκύπτει από την ……

Επειδή η από ….. αγωγή του αντιδίκου, που αφορούσε στην απαίτησή του και για την οποία επιβλήθηκε η συντηρητική κατάσχεση και κατάθεση εγγύησης, απορρίφθηκε τελεσίδικα με την με αριθμό ….. απόφαση του ….….. και υποχρεώθηκε ο καθ ου να μου καταβάλει … ευρώ για αποζημίωση και δικαστική δαπάνη.

Επειδή επομένως συντρέχει νόμιμη περίπτωση να διαταχθεί η εν μέρει κατάπτωση της κατατεθείσας εγγύησης και η καταβολή σε εμένα ….. ευρώ, λόγω αποζημίωσης και δικαστικής δαπάνης.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και όσους θα προσθέσω νόμιμα, και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση. Να διατάξετε για την ιστορούμενη αιτία την εν μέρει κατάπτωση της ως άνω εγγύησης και την καταβολή σε εμένα …. ευρώ, και  Να καταδικαστεί ο καθ ου στην εν γένει  δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος