ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ….

ΑΙΤΗΣΗ

Του ……

ΚΑΤΑ

………….

Σε εκτέλεση της με αριθμό …  διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου ….και προς διασφάλιση της απαίτησής μου ……ευρώ, επέβαλα κατάσχεση  σε βάρος του καθ ου στα παρακάτω κινητά πράγματα

… (περιγραφή).

Ο καθ ορίστηκε μεσεγγυούχος. 

Επειδή υφίσταται μεγάλος κίνδυνος εξαφάνισης των παραπάνω κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων από τον μεσεγγυούχο καθ ου, με αποτέλεσμα να καθίσταται επισφαλής η ικανοποίηση της αξίωσής μου.

Επειδή πρέπει να διαταχθεί η αντικατάσταση του καθ ου και να ορισθώ εγώ μεσεγγυούχος, η οποία έχω όλα τα εχέγγυα καλής διατήρησης και φύλαξης των κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων και διαφύλαξής των.

Επειδή πρέπει να μεταφερθούν τα κατασχεθέντα κινητά σε χώρο δικής μου επιλογής, ώστε να τα έχω υπό τον έλεγχό μου.

Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου.

ΖΗΤΩ

Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτησή μου. Να αντικατασταθεί ο καθ ου από μεσεγγυούχος των κατασχεθέντων κινητών πραγμάτων και να ορισθώ εγώ μεσεγγυούχος αυτών. Να μου παραδοθούν τα κατασχεθέντα κινητά πράγματα από τον καθ ου και σε περίπτωση άρνησής του, να αφαιρεθούν και παραδοθούν σε εμένα από τον αρμόδιο για την εκτέλεση δικαστικό επιμελητή και Να καταδικασθεί ο καθ ου στην εν γένει δικαστική μου δαπάνη.

Αθήνα

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος