Α. Σύμφωνα με το άρθρο 119 του Πτωχευτικού Νόμου 4738/2020, πράξεις του οφειλέτη που διενεργήθηκαν την τε­λευταία πενταετία πριν την κήρυξη της πτώχευσης, με δόλο να ζημιώσει τους πιστωτές του, ή να ωφε­λήσει ορισμένους σε βάρος άλλων, ανακαλούνται, εάν ο τρίτος με τον οποίο συμβλήθηκε, κατά τον χρόνο της διενέργειας της πράξης γνώριζε το δόλο του οφειλέτη. Η κήρυξη της πτώχευσης δεν θίγει το δικαίωμα των πιστωτών να ασκήσουν παυλιανή αγωγή κατά τα άρθρα 939 επ. του ΑΚ. Ο σύνδικος υποχρεούται να παρέχει σε κάθε πιστωτή που υποβάλλει σχετικό αίτημα στοιχεία για όλες τις συναλλαγές απαλλοτρίωσης περι­ουσιακών στοιχείων, στις οποίες προέβη ο οφειλέτης κατά την τελευταία πενταετία πριν από την κήρυξη της πτώχευσης.

Β. Δεν αποτελούν καταδολιευτικές πράξεις και δεν ανα­καλούνται

α) Συνηθισμένες πράξεις της επαγγελματικής, ή επι­χειρηματικής, ή άλλης οικονομικής δραστηριότητας του οφειλέτη που διενεργήθηκαν κάτω από κανονικές συνθήκες και μέσα στα όρια των συνήθων συναλλαγών του, συμπεριλαμβανομένων δεδουλευμένων αποδοχών εργαζομένων.

β) Πράξεις του οφειλέτη που ρητά ο νόμος εξαιρεί από την εφαρμογή των ρυθμίσεων περί ανάκλησης, ακυρό­τητας, ή ακυρωσίας πράξεων, που έγιναν την τελευταία διετία πριν από την κήρυξη της πτώχευσης.

γ) Παροχή του οφειλέτη, για την οποία ο αντισυμβαλ­λόμενος κατέβαλε άμεσα ισοδύναμη αντιπαροχή σε μετρητά.

δ) Συναλλαγές που ήταν εύλογες και άμεσα αναγκαί­ες για τη διαπραγμάτευση συμφωνίας εξυγίανσης, στις οποίες περιλαμβάνονται, η καταβολή αμοιβών και δαπανών για τη διαπραγ­μάτευση, έγκριση, ή επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης, και η καταβολή αμοιβών και δαπανών για τη λήψη επαγγελματικής συμβουλής σε στενή σχέση με την συμ­φωνία εξυγίανσης.

ε) Πράξεις που έλαβαν χώρα με τη συμφωνία, ή σε εκτέλεση συμφωνίας εξωδικαστικού συμβιβασμού, ή συμφωνίας εξυγίανσης.