Με τον ν. 4446/2016 (άρθρο 33) ο οποίος ισχύει στο σύνολό του από 22-1-2017, δεν  απαιτείται πλέον η καταβολή δικαστικού ενσήμου στις αγωγές που αφορούν την ακύρωση πλειστηριασμού.