Από τα άρθρα 1277 και 1323 ΑΚ προκύπτει ότι η προσημείωση υποθήκης χορηγεί μόνο δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση υποθήκης. Όταν η απαίτηση επιδικασθεί τελεσίδικα, η προσημείωση υποθήκης τρέπεται σε υποθήκη, η οποία λογίζεται ότι έχει εγγραφεί από την ημέρα της προσημείωσης. Αν μέσα σε ενενήντα ημέρες από την τελεσίδικη απόφαση που επιδικάζει την απαίτηση, η προσημείωση υποθήκης δεν τραπεί σε υποθήκη επέρχεται απόσβεση της προσημείωσης.

Ο αιτών την τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη πρέπει, να υποβάλλει αίτηση στον αρμόδιο Υποθηκοφύλακα, προσκομίζοντας ταυτόχρονα, εκτός των άλλων, τον τίτλο εγγραφής υποθήκης, είτε σε πρωτότυπο, είτε σε νόμιμο αντίγραφο.

Για την τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη με τίτλο τελεσίδικη δικαστική απόφαση, που επιδικάζει την απαίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση αντίγραφο αυτής εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 90 ημερών από την τελεσίδικη επιδίκαση της απόφασης, οπότε η υποθήκη θεωρείται εγγεγραμμένη από την ημέρα της εγγραφής της προσημείωσης.

Εάν η εγγραφή της υποθήκης γίνει μετά την παρέλευση των 90 ημερών, συνίσταται μεν υποθήκη στο ακίνητο του οφειλέτη με βάση τον δικαστικό τίτλο, στην περίπτωση όμως αυτή η υποθήκη αποκτά τάξη αντίστοιχη προς το χρόνο της εγγραφής της, όχι δηλαδή τάξη αντίστοιχη προς το χρόνο εγγραφής της προσημείωσης.

Ακόμη και αν το ακίνητο μετά την εγγραφή της προσημείωσης περιέλθει στην κυριότητα τρίτου, η τροπή σε υποθήκη ισχύει και κατά του τρίτου.

Αν η προσημείωση υποθήκης έχει εγγραφεί με βάση διαταγή πληρωμής και κατά της διαταγής πληρωμής ασκήθηκε ανακοπή, το έγγραφο που δικαιολογεί την μετατροπή της σε υποθήκη, είναι η τελεσίδικη απόφαση που απορρίπτει την ανακοπή κατά της Διαταγής Πληρωμής.

Η αδυναμία προσκόμησης εντός των 90 ημερών για τον ενδιαφερόμενο του  προαναφερθέντος εγγράφου αποτελεί λόγο ανώτερης βίας και συνεπάγεται την αναστολή της ενενηκονθήμερης προθεσμίας (ΑΠ 1544/2012).

Αν κατά της διαταγής πληρωμής, ο οφειλέτης άσκησε μεν την εκ του άρθρου 632 παρ. 1 ΚΠολΔ ανακοπή μέσα στην προθεσμία των δέκα πέντε εργάσιμων ημερών από την πρώτη σε αυτόν επίδοση της διαταγής, πλην όμως δεν άσκησε εμπροθέσμως έφεση κατά της απόφασης που εκδόθηκε επί της ως άνω ανακοπής μέσα στην προθεσμία των τριάντα ημερών από την επίδοση σε αυτόν της ως άνω απόφασης (άρθρ. 518 παρ. 1 ΚΠολΔ), η προσημείωση πρέπει να τραπεί σε υποθήκη μέσα σε ενενήντα ημέρες από την πάροδο της τελευταίας αυτής προθεσμίας των τριάντα ημερών για την άσκηση της έφεσης, γιατί από τότε αρχίζει να τρέχει η αποσβεστική προθεσμία των ενενήντα ημερών για την τροπή της προσημείωσης σε υποθήκη (ΑΠ 1330/2006, ΑΠ 119/2003, ΑΠ 1494/2003, ΕφΑθ 7066/2007, ΜονΠρΘεσ 4331/2013)