Α. Κατά την διάταξη του άρθρου 1019 ΚΠολΔ, ως ισχύει, εφ όσον δεν ακολούθησε πλειστηριασμός μέσα σε ένα έτος αφ ότου επιβλήθηκε (ή αναπλειστηριασμός μέσα σε έξι μήνες από τον πλειστηριασμό) η κατάσχεση ανατρέπεται, αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

Β. Η ανατροπή γίνεται με απόφαση του ειρηνοδικείου στην περιφέρεια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ. ΚΠολΔ. Η ανατροπή λογίζεται ότι έχει επέλθει ως προς όλους, αφ ότου δημοσιευθεί η απόφαση. Το δικαστήριο γνωστοποιεί χωρίς υπαίτια καθυστέρηση την απόφαση στον υπάλληλο του πλειστηριασμού που οφείλει να σταματήσει κάθε παραπέρα ενέργεια και να ζητήσει να εγγραφεί σχετική σημείωση στο βιβλίο κατασχέσεων.

Γ. Στην προθεσμία αυτή δεν υπολογίζονται τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 1019 ΚΠολΔ και συγκεκριμένα

α) το χρονικό διάστημα από την έκδοση απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 966 παρ. 3 και 4, μέχρι την ημέρα του πλειστηριασμού που ορίσθηκε, δηλαδή όταν στο νέο πλειστηριασμό δεν γίνει κατακύρωση.

β) το χρονικό διάστημα από την έκδοση απόφασης περί αναστολής του πλειστηριασμού, ή την επομένη της σύνταξης του συμβολαιογραφικού εγγράφου που βεβαιώνει την συμφωνία περί αναστολής του πλειστηριασμού. Όταν η αναστολή έχει χορηγηθεί υπό όρους, δεν αφαιρείται το χρονικό διάστημα που ακολούθησε την παράβαση του όρου της αναστολής (ΕιρΚρωπίας 694/2012) και  

γ) το χρονικό διάστημα από 1-31 Αυγούστου.

Δ. Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1019 ΚΠολΔ, αν πριν από την έκδοση της κατά την παρ. 1 του ιδίου άρθρου απόφασης περί ανατροπής της κατάσχεσης είχαν αναγγελθεί δανειστές με τα προσόντα της αυτοτελούς κατάσχεσης κατά τα άρθρα 972 παρ. 2 εδ. β και 1006 παρ. 1 εδ. α ΚΠολΔ, η ανατροπή επέρχεται ως προς αυτούς μόνο αν οι ως άνω προθεσμίες είχαν συμπληρωθεί και ως προς αυτούς από τις αναγγελίες τους. Διαφορετικά η κατάσχεση ως προς αυτούς διατηρείται και ισχύει ως αυτοτελής προθεσμία ανατροπής της από την αναγγελία τους, η προθεσμία, όμως, αυτή ουδέποτε συμπληρώνεται πριν από την πάροδο εξαμήνου από την ανατροπή.

Ε. Το δικαστήριο που διατάσσει την ανατροπή, ερευνά μόνον την ύπαρξη των προϋποθέσεων του νόμου και εφ όσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι υποχρεωμένο να την διατάξει (ΕιρΛαυρίου 86/2014). Η προθεσμία ανατροπής αρχίζει να τρέχει από την επομένη της κατάσχεσης και είναι αδιάφορο αν και πότε έγιναν οι κοινοποιήσεις της κατασχετήριας έκθεσης, ή οι εγγραφές στο βιβλίο των κατασχέσεων. Δεν αφαιρείται, ούτε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο προσδιορίζεται ο πλειστηριασμός κατόπιν έκδοσης απόφασης επί της κατ άρθρο 954 παρ. 4 ΚΠολΔ ανακοπής διόρθωσης της περίληψης της έκθεσης κατάσχεσης, ούτε ο χρόνος της τετράμηνης προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομίας (ΕιρΚρωπίας 1/2012).

ΣΤ. Γίνεται, όμως, δεκτό από την νομολογία, ότι χωρεί ανάλογη εφαρμογή του μη υπολογισμού στην προθεσμία ανατροπής και άλλων περιπτώσεων, που ο δανειστής βρίσκεται σε αδυναμία (νομική ή πραγματική) συνέχισης της εκτέλεσης.

Τέτοιες περιπτώσεις είναι.

α) το χρονικό διάστημα από την δημοσίευση της απόφασης του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου που ακύρωσε την κατάσχεση ως την δημοσίευση της απόφασης του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου, που έκανε δεκτή την έφεση και εξαφάνισε την πρωτοβάθμια απόφαση (Ειρ Αθ 471/1990, ΕιρΚρωπίας 1/2012) και

β) το χρονικό διάστημα μεταξύ της τελευταίας ημερομηνίας διεξαγωγής του πλειστηριασμού και της νέας ημερομηνίας διενέργειας του, κατά την οποία ματαιώθηκε λόγω ελλείψεως πλειοδοτών (ΕιρΑΘ 756/1986, ΕιρΚρωπίας 1/2012).